حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (573-578)

عنوان : ( بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی )

نویسندگان: محدثه گرامی نوقابی , محسن مهرور , سیده عاطفه حسینی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس زردی چغندرقند (Beet yellows virus) متعلق به جنس Closterovirus و خانواده Closteroviridae از مهم ترین ویروس های چغندرقند به شمار می آید که در سراسر دنیا گسترده است. به منظور تعیین برخی از خصوصیات مولکولی این ویروس، در سال 1391 تعداد 75 نمونه برگی دارای علائم از مزراع عمده این محصول در استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان جمع آوری شد. نمونه ها دارای علائمی نظیر زردی، رگبرگ روشنی و ضخیم و شکننده شدن برگ، بودند. نمونه های جمع آوری شده توسط آزمون سرولوژیکی الایزا و آزمون مولکولی RT-PCR مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمون الایزا با استفاده از آنتی بادی اختصاصی آلودگی در 6 نمونه تایید شد. قطعه ای مربوط به پوشش پروتینی به طول 615 در آزمون مولکولی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی طراحی شده BYV-F/R تکثیر و در ژل آگارز 1 درصد الکتروفورز گردید. نتایج تعیین توالی و مقایسه توالی های بدست آمده با جدایه های موجود در NCBI به وسیله نرم افزار DNAMAN7 نشان داد که جدایه های تعیین توالی شده که دارای 99-89 درصد شباهت با جدایه های موجود در بانک ژن هستند . بیش ترین درصد شباهت جدایه های ایرانی در سطح نوکلئوتیدی (99/19 درصد) و آمینو اسیدی (97/55 درصد)، با جدایه ای از اوکراین (X73476) میباشد. آنالیز فیلوژنتیکی جدایه ها به وسیله نرم افزار MEGA5 انجام شد که طی آن جدایه های ایرانی در کنار جدایه اوکراین در یک گروه قرار گرفتند. انجام شد که طی آن جدایه های ایرانی در کنار جدایه اوکراین در یک گروه قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, ویروس زردی چغندرقند, آذربایجان غربی, کرمانشاه و همدان, پروتئین پوششی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047243,
author = {گرامی نوقابی, محدثه and مهرور, محسن and سیده عاطفه حسینی},
title = {بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {573--578},
numpages = {5},
keywords = {ویروس زردی چغندرقند، آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان، پروتئین پوششی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مولکولی شش جدایه ویروس زردی چغندر قند (Beet yellows virus) از استانهای آذربایجان غربی، کرمانشاه و همدان بر اساس ناحیه پروتئین پوششی
%A گرامی نوقابی, محدثه
%A مهرور, محسن
%A سیده عاطفه حسینی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]