علوم پیراپزشکی و توانبخشی, دوره (4), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (49-57)

عنوان : ( تأثیر تمرینات متقاطع بر قدرت عضلات چهارسررانی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی )

نویسندگان: کاظم نوروزی , علی اکبر هاشمی جواهری , امیر شهریار آریامنش , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف:پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی قدرت عضلات چهارسررانی به میزان زیادی کاهش پیدا می­کند. پیدا کردن یک راه­حل برای جلوگیری از کاهش قدرت دارای اهمیت زیادی است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات متقاطع بر قدرت عضله چهارسررانی مردان پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی بود. روش بررسی:تعداد20 بیمار با میانگین سنی 1/55±22/02 سال و میانگین وزنی 7/15±71/7 کیلوگرم که دچار پارگی رباط صلیبی قدامی شده بودند، انتخاب و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی علاوه بر تمرینات فیزیوتراپی تمرینات متقاطع را با پای سالم به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه، هر جلسه 20 دقیقه و گروه کنترل فقط تمرینات فیزیوتراپی خود را تمرینات را انجام دادند. سه روز قبل از عمل بازسازی رباط و بعد از گذشت 9 هفته و انجام 24 جلسه تمرینات متقاطع، قدرت ایزومتریک عضلات چهارسررانی هر دو پای بیماران در زاویه 60 درجه، با استفاده از دستگاه ایزوکنتیک بایودکس اندازه‌گیری شد. داده­ها با استفاده از آزمون T Student در سطح معنی داری 0/05>p آزمایش شدند. یافته­ ها:نتایج نشان داد به دنبال هشت هفته تمرینات متقاطع کانسنتریک، قدرت عضله چهارسررانی پای سالم آزمودنی های گروه تجربی به طور معناداری افزایش یافت(0/002=p). همچنین میزان کاهش قدرت در عضلات چهارسررانی افراد پس از بازسازی ACL، در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل به طور معناداری کمتر بود (0/001=p). نتیجه ­گیری:تمرینات متقاطع بصورت کانسنتریک می­ تواند اثرات مثبتی در جهت کاهش کمتر میزان قدرت داشته باشد. این تمرینات می ­تواند باعث افزایش قدرت در اندام سالم و همچنین جلوگیری از میزان کاهش زیاد قدرت در اندامی که مورد جراحی قرار گرفته شود.

کلمات کلیدی

تمرینات متقاطع؛ قدرت؛ بازسازی رباط صلیبی قدامی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047245,
author = {کاظم نوروزی and هاشمی جواهری, علی اکبر and امیر شهریار آریامنش and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تأثیر تمرینات متقاطع بر قدرت عضلات چهارسررانی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی},
journal = {علوم پیراپزشکی و توانبخشی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {1},
month = {April},
issn = {2322-5238},
pages = {49--57},
numpages = {8},
keywords = {تمرینات متقاطع؛ قدرت؛ بازسازی رباط صلیبی قدامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرینات متقاطع بر قدرت عضلات چهارسررانی پس از بازسازی رباط صلیبی قدامی
%A کاظم نوروزی
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%A امیر شهریار آریامنش
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J علوم پیراپزشکی و توانبخشی
%@ 2322-5238
%D 2015

[Download]