پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (4), شماره (4), سال (2015-4) , صفحات (23-48)

عنوان : ( حل مساله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکور )

نویسندگان: علیرضا پویا , علی علیزاده زوارم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله انتخاب تأمین کنندگان، یکی از موضوعات بسیار مهم در مدیریت زنجیره تأمین است و از آن به عنوان عاملی مؤثر برای بقا در محیط رقابت یاد می شود. این موضوع، به نوعی مسأله تصمیم گیری چند معیاره تبدیل شده است که می تواند در عملکرد کل زنجیره تأمین تأثیرگذار باشد. هدف این مقاله، ارائه یک مدل مناسب تصمیم گیری چند معیاره برای انتخاب بهینه تأمین کننده می باشد. در این تحقیق که در شرکت آب معدنی برف دانه انجام شده است، ابتدا مهم ترین معیارهای انتخاب تأمین کننده درب های بطری آب معدنی های این شرکت بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت شناسایی شدند. سپس، جهت جمع آوری نظرات مدیران از دو پرسشنامه بهره گرفته شده است. در پرسشنامه اول، میزان اهمیت معیارهای شناسایی شده از مدیران شرکت نظرسنجی گردید. با توجه به نظرات مدیران شرکت، بر اساس تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP)، وزن های نسبی هر یک از معیارها مورد محاسبه قرار گرفت. در پرسشنامه دوم، سه تأمین کننده شرکت بر اساس معیارهای تعیین شده امتیازدهی شدند. در نهایت، با تشکیل جدول تصمیم حاصل از نتایج دو پرسشنامه، تأمین کنندگان با استفاده از روش ویکور (VIKOR) رتبه بندی گردیدند.

کلمات کلیدی

, زنجیره تأمین, تأمین کننده, تصمیم گیری چند معیاره, تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی, روش ویکور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047246,
author = {پویا, علیرضا and علیزاده زوارم, علی},
title = {حل مساله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکور},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {4},
month = {April},
issn = {2228-6977},
pages = {23--48},
numpages = {25},
keywords = {زنجیره تأمین، تأمین کننده، تصمیم گیری چند معیاره، تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی، روش ویکور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T حل مساله انتخاب تامین کننده با استفاده از مدل ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی - ویکور
%A پویا, علیرضا
%A علیزاده زوارم, علی
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2015

[Download]