دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, دوره (22), شماره (1), سال (2015-4) , صفحات (45-56)

عنوان : ( جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی اکسیدانت از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین )

نویسندگان: مسعود همایونی تبریزی , احمد آسوده , هدا شبستریان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: از آنجا که آنتی اکسیدانت های سنتزی دارای اثرات جانبی است، استخراج آنتی اکسیدانت ها از منابع طبیعی فاقد اثرات جانبی مورد نیاز است. هدف از این تحقیق شناسایی پپتید حاصل از هیدرولیز آنزیمی β-کازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین است. مواد و روش ها: هیدرولیز آنزیمی پروتئین β-کازئین شیر شتر با استفاده از آنزیم های پپسین و پانکراتین انجام شد، سپس فرکشن ها با استفاده از RP-HPLCجدا شدند. و توالی پپتید با استفاده از اسپکتروفتومتری MALD-TOFشناسایی شد وفعالیت آنتی‏اکسیدانتی پپتید جدا شده با روشهای جذب رادیکال های DPPH، ABTS، هیدروکسیل و سوپراکسید و مهار اکسیداسیون لینولئیک اسید سنجش شد. یافته ها: نتایج تعیین توالی نشان داد که پپتید خالص شده با نام RQ-8 دارای توالی RGLHPVPQ و وزن ملکولی41/903 دالتون است. این پپتید اکسیداسیون لینولئیک اسید را مهار و به عنوان جذب کننده رادیکال 1،1-دیفنیل-2-پیکریل-هیدرازیل (DPPH)(IC50 = 0.046 mg/ml) و2،2-آزینو بیس(3-اتیل بنزوتیازولین 6-سلفونیک اسید)(ABTS)(IC50 = 0.085 mg/ ml)، سوپراکسید(O2º−)(IC50= 0.156 mg/ml)، و هیدروکسیل (OHº−) (IC50 = 0.021 mg/ml) عمل کرده است. علاوه برآن سنجش های فعالیت سلولی نشان داد که این پپتید RQ-8شناسایی شده هیچ سمیتی بر روی سلول های سرطانی ریهA549 ندارد. نتیجه گیری:این نتایج نشان داد که پپتید RQ-8جداشده از پروتئین کازئین شیر شتر، دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی است.

کلمات کلیدی

, شیر شتر, پپتید, فعالیت آنتی اکسیدانت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047250,
author = {مسعود همایونی تبریزی and آسوده, احمد and شبستریان, هدا},
title = {جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی اکسیدانت از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2015},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {1606-7487},
pages = {45--56},
numpages = {11},
keywords = {شیر شتر، پپتید، فعالیت آنتی اکسیدانت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جداسازی و شناسایی یک پپتید جدید آنتی اکسیدانت از بتاکازئین شیر شتر با پپسین و پانکراتین
%A مسعود همایونی تبریزی
%A آسوده, احمد
%A شبستریان, هدا
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2015

[Download]