پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (500-507)

عنوان : ( کارائی دو روش بذرمال و خاک مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏ فرنگی )

نویسندگان: ابراهیم سالاری , حمید روحانی , عصمت مهدی خانی مقدم , روح اله صابری ریسه , مهدی مهرابی کوشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه های Trichoderma قارچ های آزادزی هستند که غالباً به عنوان عوامل بیوکنترل قارچ های بیماریزای گیاهی مد نظر می باشند. همچنین جدایه هایی از این قارچ دارای اثر تحریک کننده و تنظیم کننده رشد گیاهان می باشند. در این تحقیق، تاثیر ده جدایه تریکودرما شامل Trichoderma harzianum (T.BI, T.7, T.16, T.16A, T.20)، T.virens (T.6, T.21, T.65)، T.koningi T.77 و Trichoderma sp. T.14N در تحریک رشد گیاه گوجه فرنگی با دو روش بذرمال و خاک- مصرف بررسی شد. آزمایش ها به روش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در پنج تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو فاکتور "نوع جدایه" در یازده سطح و "روش تلقیح" در دو سطح بود. مایه تلقیح جدایه‏ های تریکودرما به طور میانگین با نسبت 107 زادمایه در هر گرم خاک و 106×5 اسپور در سطح هر بذر به ترتیب برای روش‏های خاک- مصرف و بذرمال استفاده شد. دو ماه بعد از کشت بذور، شاخص‏های وزن خشک اندام هوائی و ریشه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که جدایه های مورد استفاده تریکودرما، روش تلقیح آنها، و همچنین اثرات متقابل آنها دارای تفاوت معنی داری می باشند (05/0P≤). بر اساس یافته های مطالعه حاضر، جدایه T20 در روش خاک- مصرف، بهترین عملکرد را در افزایش وزن خشک ریشه و اندام هوایی به ترتیب به میزان 68/58 و 93/61 درصد نسبت به تیمار شاهد نشان داد. روش خاک-مصرف در مقایسه با روش بذرمال کارائی بهتری از جدایه های تریکودرما را در افزایش رشد گیاهی، نشان داد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که نوع جدایه و روش مایه‏ زنی تاثیر قابل توجهی بر روی شاخص های رشدی گوجه فرنگی دارند.

کلمات کلیدی

, تریکودرما , گوجه فرنگی , بذرمال , خاک-مصرف , شاخص های رشدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047253,
author = {سالاری, ابراهیم and روحانی, حمید and مهدی خانی مقدم, عصمت and روح اله صابری ریسه and مهدی مهرابی کوشکی},
title = {کارائی دو روش بذرمال و خاک مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏ فرنگی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2980-8170},
pages = {500--507},
numpages = {7},
keywords = {تریکودرما ، گوجه فرنگی ، بذرمال ، خاک-مصرف ، شاخص های رشدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارائی دو روش بذرمال و خاک مصرف تریکودرما روی شاخص‏های رشدی گیاه گوجه‏ فرنگی
%A سالاری, ابراهیم
%A روحانی, حمید
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A روح اله صابری ریسه
%A مهدی مهرابی کوشکی
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2015

[Download]