پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (28), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (450-455)

عنوان : ( شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران )

نویسندگان: سیده عاطفه حسینی , بهروز جعفرپور , عصمت مهدی خانی مقدم , محسن مهرور , محمد زکی عقل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ویروس موزاییک خفیف جو متعلق به جنسBymovirus و خانوادهPotyviridae می باشد. این ویروس توسط قارچ منتقل شده و ژنومssRNAدارد و یکی از ویروس های خسارت زای غلات می باشد. به منظور شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو (BaMMV ) در ماه های اسفند و فروردین 1389-1390 از مزارع گندم و جو استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی، گلستان، یزد و آذربایجان غربی بازدید و تعداد 425 نمونه دارای علائم جمع آوری گردید. آلودگی نمونه ها با آزمون سرولوژیکی DAS-ELISA با استفاده از آنتی بادی پلی کلونال تعیین شد. در نمونه های جمع آوری شده، استان آذربایجان غربی بیشترین درصد آلودگی را نشان داد. آلودگی در سایر استان ها به جز یزد نیز ردیابی شد. پس از بکار بردن جفت آغازگرهایاختصاصی برای نواحی حفاظت شده از ژن پروتئین پوششی این ویروس، قطعه ای به طول 392جفت باز تکثیر شد. سپس محصولPCR یک جدایه ازآذربایجان غربی به منظور بررسی های تکمیلی تعیین توالی گردید. این اولین گزارش از وجود این ویروس در استان های مذکور است.

کلمات کلیدی

, پوشش پروتئینی , Barley mild mosaic virus , PCR , ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047255,
author = {سیده عاطفه حسینی and جعفرپور, بهروز and مهدی خانی مقدم, عصمت and مهرور, محسن and زکی عقل, محمد},
title = {شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {March},
issn = {2980-8170},
pages = {450--455},
numpages = {5},
keywords = {پوشش پروتئینی ،Barley mild mosaic virus ، PCR ، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ویروس موزاییک خفیف جو با روش های سرولوژی و مولکولی در برخی از استان های ایران
%A سیده عاطفه حسینی
%A جعفرپور, بهروز
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A مهرور, محسن
%A زکی عقل, محمد
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2980-8170
%D 2015

[Download]