نانو مواد, دوره (6), شماره (20), سال (2014-9) , صفحات (236-242)

عنوان : ( بررسی مکانیزم شکست در کامپوزیت های آلومینیوم نانولوله کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای (SPS) )

نویسندگان: داود خادمی , ابوالفضل باباخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با درصد های مختلف نانولوله کربنی (0-5% wt)به روش SPS که یکی از روشهای جدید تف جوشی پودرهای فلزی است تولید شده اند. ریز ساختار کامپوزیت های تولید شده وسطح شکست آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نانولوله های کربنی استفاده شده برای ساخت کامپوزیت ها با میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین به منظور بررسی خواص مکانیکی، آزمون استحکام فشاری و آزمون سختی سنجی بر روی نمونه انجام شد نتایج حاکی از آن است که روش SPS روشی مناسب برای تولید کامپوزیت مورد نظر است و استفاده از نانولوله های کربنی به عنوان ماده تقویت کننده در زمینه آلومینیوم در مقدار بهینه (حدود 1 درصد وزنی و کمتر از این مقدار) باعث افزایش سختی تا 80 درصد، استحکام تا حدود30 درصد شده است. مقادیر بیشتر از 1 درصد وزنی نانولوله های کربنی به علت آگلومره شدنشان، افت خواص را به همراه دارند.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت زمینه فلزی, نانولوله کربنی, پلاسمای جرقه ای SPS, سختی, استحکام فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047260,
author = {خادمی, داود and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی مکانیزم شکست در کامپوزیت های آلومینیوم نانولوله کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای (SPS)},
journal = {نانو مواد},
year = {2014},
volume = {6},
number = {20},
month = {September},
issn = {2008-6156},
pages = {236--242},
numpages = {6},
keywords = {کامپوزیت زمینه فلزی، نانولوله کربنی، پلاسمای جرقه ای SPS، سختی، استحکام فشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی مکانیزم شکست در کامپوزیت های آلومینیوم نانولوله کربنی تولید شده به روش پلاسمای جرقه ای (SPS)
%A خادمی, داود
%A باباخانی, ابوالفضل
%J نانو مواد
%@ 2008-6156
%D 2014

[Download]