مهندسی متالورژی, دوره (3), شماره (51), سال (2013-9) , صفحات (44-49)

عنوان : ( بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS )

نویسندگان: داود خادمی , ابوالفضل باباخانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانولوله های کربنی به دلیل دارا بودن استحکام بسیار بالا و ساختار لوله ای شکل، به عنوان موادی مناسب برای ساخت برخی از کامپوزیت ها شناخته شده اند. در تحقیق حاضر، کامپوزیت زمینه آلومینیومی تقویت شده با درصد های مختلف نانولوله کربنی (1-5% wt)به روش SPS که یکی از روشهای جدید زینتر پودرهای فلزی است تولید شده است. ریز ساختار کامپوزیت های تولید شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و نانولوله های کربنی استفاده شده برای ساخت کامپوزیت ها با میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM) مورد بررسی قرار گرفتند.آزمایش سایش به روش پین بر روی دیسک دوار در دمای اتاق و در اتمسفر محیط انجام شد.نتایج آزمایشگاهی نشان داد که نانولوله های کربنی در مقادیر کم(حدود 1%درصد وزنی) از توزیع یکنواختی برخوردار بوده،که حضورشان به عنوان فاز تقویت کننده در بین دانه های آلومینیوم باعث افزایش مقاومت به سایش نمونه کامپوزیتی نسبت به آلومینیوم خالص می شود.ولی با افزایش میزان نانولوله های کربنی مقاومت به سایش نمونه ها کاهش می یابد.

کلمات کلیدی

, کامپوزیت های زمینه آلومینیومی, نانولوله کربنی, خواص سایشی, SPS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047262,
author = {خادمی, داود and باباخانی, ابوالفضل},
title = {بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2013},
volume = {3},
number = {51},
month = {September},
issn = {1563-1745},
pages = {44--49},
numpages = {5},
keywords = {کامپوزیت های زمینه آلومینیومی، نانولوله کربنی، خواص سایشی، SPS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار سایشی کامپوزیت آلومینیوم-نانولوله کربنی تولید شده به روش SPS
%A خادمی, داود
%A باباخانی, ابوالفضل
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2013

[Download]