مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences, دوره (25), شماره (8), سال (2014-11) , صفحات (752-759)

عنوان : ( تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد )

نویسندگان: محمد ابراهیم حکم آبادی , علی محمد رضایی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی سلامت ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد بود. امیدواری به‌عنوان فرایند تفکر درباره اهداف شخصی، همراه با انگیزه برای حرکت به سمت اهداف و روش‌های دستیابی به اهداف تعریف شده است. مواد و روش کار: این مطالعه از نوع آزمایشی بود و به‌منظور نیل به هدف پژوهش از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. تعداد 40 نفر از افراد مقیم در مرکز اجتماع درمان‌مدار شهر مشهد با توجه به سطح پایین امیدواری و ملاک‌های ورود و خروج انتخاب و به‌طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. برای گروه آزمایش،‌ مداخله آزمایشی (واقعیت درمانی گروهی) در 11 جلسه 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای یک جلسه) اجرا شد؛ اما گروه کنترل هیچ نوع درمانی دریافت نکرد. هر دو گروه، پیش و پس از درمان، مقیاس امیدواری اشنایدر را تکمیل کردند. داده‌ها با آزمون کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که واقعیت درمانی گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب موجب افزایش امیدواری در سوءمصرف کنندگان مواد گروه آزمایشی در مقایسه با گروه کنترل شده است. بنابراین از این روش می‌توان برای افزایش امیدواری افراد وابسته به مواد استفاده نمود. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج این تحقیق، ضروری به نظر می‌رسد مدیران مراقبت سلامت قبل از پرداختن به درمان دارویی به عوامل روان‌شناختی در درمان سوءمصرف توجه نمایند و واقعیت درمانی به‌عنوان درمانی مؤثر جهت درمان سوءمصرف مواد می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, واقعیت درمانی گروهی, امیدواری, سوءمصرف مواد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047263,
author = {محمد ابراهیم حکم آبادی and علی محمد رضایی and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and علی سلامت},
title = {تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد},
journal = {مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences},
year = {2014},
volume = {25},
number = {8},
month = {November},
issn = {3727-1027},
pages = {752--759},
numpages = {7},
keywords = {واقعیت درمانی گروهی، امیدواری، سوءمصرف مواد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر واقعیت درمانی نوین گروهی مبتنی بر تئوری انتخاب بر امیدواری سوءمصرف کنندگان مواد
%A محمد ابراهیم حکم آبادی
%A علی محمد رضایی
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A علی سلامت
%J مطالعات علوم پزشکی - Studies in Medical Sciences
%@ 3727-1027
%D 2014

[Download]