ندا, دوره (11), شماره (2), سال (2014-12) , صفحات (1-7)

عنوان : ( تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای )

نویسندگان: وحیده محتشمی برزادران , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله ابتدا به معرفی نمودار ستاره ای پرداخته شده و سپس طریقه رسم این نمودار را به کمک نرم افزار R شرح می دهیم. در چارچوب یک مثال و با کمک گرفتن از این نرم افزار یک سری داده چندمتغیره مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

کلمات کلیدی

, نمودار ستاره ای, روش های چند متغیره, نرم افزار R
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047272,
author = {محتشمی برزادران, وحیده and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای},
journal = {ندا},
year = {2014},
volume = {11},
number = {2},
month = {December},
issn = {1122-1111},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {نمودار ستاره ای، روش های چند متغیره، نرم افزار R},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل گرافیکی داده های چند متغیره به کمک نمودار ستاره ای
%A محتشمی برزادران, وحیده
%A جباری نوقابی, مهدی
%J ندا
%@ 1122-1111
%D 2014

[Download]