حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (474-481)

عنوان : ( بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرز )

نویسندگان: کمال حاج محمدنیا قالی باف , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش در کارایی علف کش های گلیفوسیت (Roundup®, 41% SL) و نیکوسولفورون (Cruse®, 4% SC) روی علف های هرز سوروف و گاوپنبه به صورت آزمایش فاکتوریل 6×2 و در قالب طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار (به انضمام 6 گلدان شاهد) برای هر علف هرز طی سال های 88-1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل کدورت آب در شش سطح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 قسمت در میلیون ذرات خاک غربال شده شامل 7/31 درصد رس در آب دیونیزه (w/v)) و دوعلف کش گلیفوسیتو نیکوسولفورون بودند. یک آزمایش مقدماتی د̕ز- پاسخ برای تخمین د̕زهای ED50 علف کش ها در گلخانه انجام شد. محلول علف کش ها به صورت پس رویشی در مرحله 3 تا 4 برگی علف های هرز با توجه به شاخص ED50 به دست آمده از آزمایش اولیه در حجم سمپاشی 250 لیتر در هکتار اعمال شدند. اضافه شدن ذرات خاک (کدورت) به داخل مخزن سمپاش به شکل معنی داری (01/0≥P) کارایی علف کش ها را کاهش داد. بدین صورت که بقاء، ارتفاع بوته، سطح برگ و زیست توده علف های هرز (درصد شاهد) افزایش یافتند. کدورت آب در مخزن علف کش گلیفوسیت بیش از علف کش نیکوسولفورون روی سوروف تأثیر بازدارندگی داشت، اما برای گاوپنبه نتیجه معکوس بود. به طورکلی، نتایج این آزمایش اهمیت کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی علف کش ها را مورد تأکید قرار داد.

کلمات کلیدی

, ذرات خاک, شاخص ED50, کارایی علف کش, کدورت آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047279,
author = {حاج محمدنیا قالی باف, کمال and راشدمحصل, محمدحسن and نصیری محلاتی, مهدی and اسکندر زند},
title = {بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرز},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {474--481},
numpages = {7},
keywords = {ذرات خاک، شاخص ED50،کارایی علف کش، کدورت آب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر کدورت آب مخزن سمپاش بر کارایی مدیریت شیمیایی علف های هرز
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A اسکندر زند
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]