حفاظت گیاهان, دوره (28), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (467-473)

عنوان : ( بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل )

نویسندگان: سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم کازرونی منفرد , کمال حاج محمدنیا قالی باف ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل (تاپیک)، آزمایش دز- پاسخ گلخانه ای در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1388 انجام شد. گیاهان مورد مطالعه شامل جو زراعی (Hordeum vulgare)، یولاف وحشی (Avena ludoviciana) به عنوان گونه حساس به علف کش، و چهار توده جودره (Hordeum spontaneum) شامل توده های شیراز، بشرویه و طرق بودند. در مرحله دو تا سه برگی علف کش تاپیک در مقادیر مختلف بر روی گیاهان سمپاشی شد. سپس سه هفته بعد از سمپاشی وزن خشک زیست توده هوایی گیاهان اندازه گیری شد و دز مؤثر برای کاهش 25 و 50 درصدی زیست توده در مقایسه با شاهد برای هر گیاه محاسبه شد. نتایج نشان داد که جوزراعی و تمام توده های جودره تحمل بالایی در مقابل علف کش تاپیک داشتند، به طوریکه امکان محاسبه ED50 برای هیچ یک از آنها وجود نداشت. در مقابل یولاف وحشی حساسیت بالایی به علف کش نشان داد و دزهای ED25 و ED50 برای یولاف وحشی به ترتیب 6/5 و 3/16 گرم ماده مؤثره در هکتار بود. بر اساس دز ED25، حد تحمل توده های جودره شیراز، بشرویه و طرق به ترتیب 2/29، 3/29 و 7/43 برابر یولاف وحشی بود. نتایج نشان داد که علی رغم کنترل کامل یولاف وحشی با علف کش تاپیک، جودره تحمل بالایی به این علف کش دارد و بایستی از مصرف آن در مزارع گندم آلوده به جودره جلوگیری شود.

کلمات کلیدی

, تاپیک, جودره, گندم, یولاف وحشی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047281,
author = {سید احمد حسینی and راشدمحصل, محمدحسن and ابراهیم کازرونی منفرد and حاج محمدنیا قالی باف, کمال},
title = {بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {28},
number = {4},
month = {February},
issn = {۲۰۰۸-۴۷۴۹},
pages = {467--473},
numpages = {6},
keywords = {تاپیک، جودره، گندم، یولاف وحشی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی حد تحمل توده های مختلف جودره (Hordeum spontaneum) به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل
%A سید احمد حسینی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A ابراهیم کازرونی منفرد
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%J حفاظت گیاهان
%@ ۲۰۰۸-۴۷۴۹
%D 2015

[Download]