تولید گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (103-122)

عنوان : ( بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست )

نویسندگان: رستم یزدانی بیوکی , محمد بنایان اول , حمیدرضا خزاعی , حمید سودایی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات کود شیمیایی اوره و کود آلی آزوکمپوست بر عملکرد اقتصادی )سرشاخه گلدار( و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در دو منطقه یزد و مشهد در سال زراعی 2332 31 انجام شد. چهار سطح - 84 و 214 کیلوگرم نیتروژن در ، اوره و چهار سطح کود آزوکمپوست )جهت تأمین مقادیر صفر، 44 هکتار از هر کود( به عنوان عامل های آزمایش در نظر گرفته شدند. اثرات ساده تیمارها تأثیر معنی داری >4/ بر ویژگیهای مورد بررسی نداشتند ) 40 P(. نتایج تجزیه مرکب دو منطقه حاکی از آن بود که دو >4/ تیمار کود اوره و آزوکمپوست بر عملکرد مرزنجوش تأثیر معنی داری داشتند ) 40 P(. بیشترین 2628/ 2210 و 20 / میزان عملکرد سرشاخه گلدار تیمار اوره و آزوکمپوست به ترتیب برابر با 34 کیلوگرم در هکتار مربوط به سطح 214 کیلوگرم در هکتار نیتروژن بود. بیشترین شاخص سطح برگ و تولید ماده خشک در هر دو منطقه مربوط به تیمار 214 کیلوگرم در هکتار نیتروژن آلی بود. مصرف کودهای آلی و شیمیایی در مقایسه با شاهد در هر دو منطقه سبب افزایش کارایی مصرف نور شد که این افزایش در سطوح کودهای آلی برتر بود. به طور کلی نتایج حاکی از آن بود که کاربرد آزوکمپوست سبب تولید عملکرد، ماده خشک و کارایی مصرف نور بالاتری در گیاه مرزنجوش نسبت به اوره شد.

کلمات کلیدی

, تشعشع فعال فتوسنتزی, کود آلی, کود شیمیایی, گیاه دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047287,
author = {یزدانی بیوکی, رستم and بنایان اول, محمد and خزاعی, حمیدرضا and حمید سودایی زاده},
title = {بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست},
journal = {تولید گیاهان زراعی},
year = {2015},
volume = {7},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-739X},
pages = {103--122},
numpages = {19},
keywords = {تشعشع فعال فتوسنتزی، کود آلی، کود شیمیایی، گیاه دارویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عملکرد و کارایی مصرف نور مرزنجوش وحشی ( Origanum vulgare subsp. virid ( در پاسخ به کودهای اوره و آزوکمپوست
%A یزدانی بیوکی, رستم
%A بنایان اول, محمد
%A خزاعی, حمیدرضا
%A حمید سودایی زاده
%J تولید گیاهان زراعی
%@ 2008-739X
%D 2015

[Download]