پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (8), شماره (4), سال (2017-2) , صفحات (646-655)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار )

نویسندگان: حیدر زرقی , ابوالقاسم گلیان , حسن کرمانشاهی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه رزماری بر شاخص های عملکرد تولیدی و پارامترهای سنجش کیفیت تخم مرغ، آزمایشی با استفاده از 200 قطعه مرغ تخم گذار سویه ی "های لاین-W36" در قالب طرح بلوک کامل تصادفی شامل 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 5 سطح پودر برگ گیاه رزماری (صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 درصد) در جیره مرغان تخم گذار در دامنه سنی 38-29 هفتگی بودند. نتایج نشان داد که استفاده از سطوح مختلف پودر برگ گیاه رزماری دارای اثرات معنی داری بر شاخص های ارزیابی عملکرد تولیدی و صفات کیفی تخم‌مرغ در مرغان تخم گذار میباشد (05/0>p). از این رو، بالاترین میزان درصد تخم گذاری و تولید توده ای تخم مرغ (گرم تخم مرغ به ازای هر قطعه پرنده در روز) و پایین ترین ضریب تبدیل غذایی در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 5/1 درصد پودر برگ رزماری مشاهده شد. بالاترین وزن تخم مرغ در پرندگان تغذیه شده با جیره حاوی 1 درصد پودر برگ رزماری مشاهده شد. همچنین کیفیت سفیده (واحد هاو) تخم مرغ های نگهداری شده به مدت 21 روز در شرایط 4 درجه سانتی گراد در تخم مرغ های حاصل از پرندگان تغذیه شده با جیره های حاوی پودر برگ رزماری نسبت به پرندگان تغذیه شده با جیره شاهد بالاتر بود. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن پودر برگ گیاه رزماری به جیره‌ی غذایی مرغان تخم‌گذار دارای اثرات مثبتی بر شاخص های عملکرد تولیدی، صفات کیفی تخم مرغ و حفظ کیفیت تخم مرغ طی مدت ذخیره سازی است.

کلمات کلیدی

, مرغ تخمگذار, رزماری, عملکرد, کیفیت تخم مرغ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047289,
author = {زرقی, حیدر and گلیان, ابوالقاسم and کرمانشاهی, حسن},
title = {تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2017},
volume = {8},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-3106},
pages = {646--655},
numpages = {9},
keywords = {مرغ تخمگذار، رزماری، عملکرد، کیفیت تخم مرغ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف پودر برگ رزماری بر عملکرد تولیدی و کیفیت تخم مرغ در مرغان تخم گذار
%A زرقی, حیدر
%A گلیان, ابوالقاسم
%A کرمانشاهی, حسن
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2017

[Download]