بوم شناسی کاربردی, دوره (3), شماره (10), سال (2015-3) , صفحات (65-75)

عنوان : ( فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیله )

نویسندگان: محمد کاظمی , بی بی ملیحه میرهاشمی , فاطمه حسن زاده اوّل , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خدمات بوم نظام، از طریق افزایش کارایی استفاده از منابع و نهاده ها در فشرده سازی بوم شناختی یا پایدار، افزای ش میزان تولیدات کشاورزی همراه با بهبود امکان پذیر است. بر این اساس به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف کود گاوی بر میزان جذب و کار ایی مصرف نور شنبلیله در شرایط آب و هوایی مشهد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و چهار تیمار در مزرعه تحقیقا تی ۲۵ و ۳۰ تن در هکتار کود گاوی طراحی شدند. نتایج ،۲۰ ، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارها در چهار سطح ۱۵ نشان داد که طول فصل رشد گیاه شنبلیله با تشعشع رسیده به سطح جامعه گیاهی هم خوانی داشت، به طوری که زما ن رسید ن ب ه حداکث ر ۰) و کارایی / شاخص سطح برگ شنبلیله با زمان برخورد حداکثر میزان تشعشع به سطح کانوپی، یکسان بود. کمترین شاخص سطح برگ ( ۲۲ ۱/ ۰) و کارایی مصرف نور ( ۷۴ / ۱ گرم بر مگاژول) مربوط به تیمار ۱۵ تن کود گاوی و بیشترین شاخص سطح برگ ( ۳۰ / مصرف نور ( ۴۲ گرم بر مگاژول) مربوط به تیمار ۲۵ تن کود گاوی بود. نتایج این پژوهش نشان داد که افزایش کود گاوی سبب افزایش شاخص سطح برگ و به دنبال آن افزایش کارایی مصرف نور شد، اما این برتری فقط تا سطوح مشخصی از کود گاوی ( ۲۵ تن در هکتار) دیده شد. براین اساس در بوم نظام زراعی کم نهاده تولید شنبلیله می توان بدون نیاز به استفاده از مقادیر زیادتر کود، از بهبود کارایی نور به عنوان ی ک شاخص مناسب برای تحقق فشرده سازی پایدار استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تشعشع, جذب نور, شاخص سطح برگ, کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047296,
author = {محمد کاظمی and میرهاشمی, بی بی ملیحه and حسن زاده اوّل, فاطمه and بنایان اول, محمد},
title = {فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیله},
journal = {بوم شناسی کاربردی},
year = {2015},
volume = {3},
number = {10},
month = {March},
issn = {2251-9157},
pages = {65--75},
numpages = {10},
keywords = {تشعشع، جذب نور، شاخص سطح برگ، کود گاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیله
%A محمد کاظمی
%A میرهاشمی, بی بی ملیحه
%A حسن زاده اوّل, فاطمه
%A بنایان اول, محمد
%J بوم شناسی کاربردی
%@ 2251-9157
%D 2015

[Download]