دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2015-02-26

عنوان : ( ارزیابی معماری سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای سیار موردی )

نویسندگان: فاطمه حکیمی فر , سیدامین حسینی سنو , عمران یونسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دست یافتن به امنیت شبکههای سیار موردی به دلیل ماهیت بیسیم، فقدان نقطه دسترسی متمرکز، توپولوژی پویا دشوار است. امنیت یکی از جنبه- های مهم این شبکهها به شمار میرود و سیستمهای تشخیص نفوذ به عنوان یکی از راهکارهای تأمین امنیت در این شبکهها مورد توجه قرار گرفته است. سیستمهای تشخیص نفوذ مورد استفاده در این شبکهها باید با ویژگیها و محدودیتهای این شبکهها سازگار باشند. در این مقاله ما سیستم- های تشخیص نفوذ را به تفکیک معماری مورد بررسی قرار دادیم و تأثیر معیارهای تحرکپذیری و انرژی گرهها که دو محدودیت بزرگ در این شبکهها محسوب میشود را در هر یک از این سیستمها مقایسه کردهایم.

کلمات کلیدی

, سیستم تشخیص نفوذ, معماری مستقل, توزیع شده, سلسله مراتبی, شبکههای سیار موردی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047297,
author = {فاطمه حکیمی فر and حسینی سنو, سیدامین and عمران یونسی},
title = {ارزیابی معماری سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای سیار موردی},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سیستم تشخیص نفوذ، معماری مستقل، توزیع شده، سلسله مراتبی، شبکههای سیار موردی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی معماری سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکههای سیار موردی
%A فاطمه حکیمی فر
%A حسینی سنو, سیدامین
%A عمران یونسی
%J دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
%D 2015

[Download]