دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات , 2015-02-26

عنوان : ( بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم )

نویسندگان: سعید بهرامیان , سیدامین حسینی سنو ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شبکههای حسگر بیسیم شامل هزاران نود حسگر میباشند که در یک منطقه وسیعی پراکنده شدهاند. شبکههای بیسیم به دلیل ماهیت استفاده از رسانهی بیسیم، حمالت امنیتی مختلف و آسیبپذیریهای زیادی را در برمیگیرد. ارتباطات شبکههای حسگر بیسیم از کانال بیسیم با طبیعت ناامن هستند و به آسانی مستعد ابتال به انواع مختلف حمالت هستند. برای رسیدن به امنیت شبکههای حسگر بیسیم، الزم است، نیازمندیها و تهدیدات این نوع شبکهها را مورد بررسی قرار دهیم. در این مقاله نیازمندیها و تهدیدات شبکههای حسگر بیسیم مورد بررسی قرار گرفته و یک طبقهبندی جامع برای حمالت شبکههای حسگر بیسیم ارائه شده است. تمامی حمالت مطرح در الیه پیوند داده شبکههای حسگر بیسیم، براساس طبقهبندی جامع مورد مطالعه قرار خواهیم، در نتیجه تکنیکهایی که برای هر حمله مورد استفاده قرار میگیرد و اثرات هر یک از حمالت را ارائه خواهیم نمود. در آخر حمالت الیه پیوند داده در شبکههای حسگر بیسیم را بر اساس طبقهبندی جامع ارائه شده مورد بررسی و مقایسه قرار خواهیم داد.

کلمات کلیدی

, شبکه حسگر بیسیم, امنیت, حملات لایه پیوند داده, نیازمندیها و تهدیدات.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047298,
author = {بهرامیان, سعید and حسینی سنو, سیدامین},
title = {بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم},
booktitle = {دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {شبکه حسگر بیسیم، امنیت، حملات لایه پیوند داده، نیازمندیها و تهدیدات.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی امنیت و حملات در لایه پیوند داده شبکه های حسگر بیسیم
%A بهرامیان, سعید
%A حسینی سنو, سیدامین
%J دومین همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
%D 2015

[Download]