فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی, دوره (4), شماره (10), سال (2015-3) , صفحات (110-120)

عنوان : ( تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن )

نویسندگان: هاجر فاضلی , حمید رجبی , سیدرضا عطارزاده حسینی , هاشم خدادادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: اپلین یکی از آدیپوکاین هایی می باشد که از بافت چربی ترشح و موجب کاهش مقاومت انسولین می شود. با توجه به نقش ورزش بر مقاومت انسولین، هدف این تحقیق مشاهده تغییرات سرمی اپلین، گلوکز، انسولین، مقاومت به انسولین و حساسیت انسولینی بعد از هشت تمرین تناوبی شدید در زنان دارای اضافه وزن بود. روش شناسی: آزمودنی های این تحقیق شامل 40 نفر از زنان دارای اضافه وزن(شاخص توده بدن بین 25 تا 29.9 کیلوگرم بر مترمربع) با میانگین سنی 3.78± 29.55 سال بودند که به صورت تصادفی به دو گروه تمرین تناوبی شدید و کنترل تقسیم بندی شدند. تمرین به این صورت بود که آزمودنی‏ ها در هر جلسه، 12 وهله ی 30 ثانیه ای شامل 15 ثانیه دویدن با 120 درصد حداکثر سرعت هوازی خود و 15 ثانیه استراحت را انجام دادند. این پروتکل 3 جلسه در هفته، به مدت 8 هفته انجام شد. سطوح سرمی اپلین، انسولین و گلوکز قبل و 48 ساعت بعد از تمرین اندازه گیری شد. شاخص مقاومت و حساسیت انسولین نیز از طریق معادله محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نیز با استفاده از آزمون تی مستقل و وابسته در سطح معنی داری 0.05>P صورت گرفت. نتایج: اجرای هشت هفته تمرین تناوبی شدید باعث هیچ گونه تغییر درون گروهی و بین‌گروهی معنی داری در متغیرهای مورد بررسی نشد(0.05≤P). بحث و نتیجه گیری: انجام تمرین تناوبی شدید با حجم کم تاثیری بر میزان اپلین سرم نداشته و برای بهبود مقاومت انسولینی زنان دارای اضافه وزن توصیه نمی شود، گرچه با توجه تحقیقات کم و متناقض در این زمینه نیاز به مطالعات بیشتری احساس می شود.

کلمات کلیدی

, تمرین تناوبی شدید, آدیپوکاین, حساسیت انسولینی, گلوکز, انسولین, اضافه وزن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047306,
author = {هاجر فاضلی and حمید رجبی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and هاشم خدادادی},
title = {تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن},
journal = {فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {10},
month = {March},
issn = {2676-3710},
pages = {110--120},
numpages = {10},
keywords = {تمرین تناوبی شدید، آدیپوکاین، حساسیت انسولینی، گلوکز، انسولین، اضافه وزن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر یک دوره تمرینات تناوبی شدید بر سطح سرمی اپلین و شاخص مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن
%A هاجر فاضلی
%A حمید رجبی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A هاشم خدادادی
%J فیزیولوژی ورزشی و فعالیت بدنی
%@ 2676-3710
%D 2015

[Download]