اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی , 2014-12-18

عنوان : ( شبیه‌سازی وانتخاب پرخورانی موتور نیسانبا بررسی اثر تغییرات نسبت تراکم )

نویسندگان: محسن قاضی خانی , مهرداد فلاحتی , مهدی ترکمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال های اخیر تحقیقات گسترده‌ای در زمینهبکارگیری سیستمپرخورانی درموتورهایاحتراق داخلیجهت افزایشتوانخروجیبهازایابعادثابتموتور،در مقایسهباموتورهای تنفسطبیعیصورت گرفته است. اینهدفباافزایشفشارهوایورودیبهموتوربهدستمی-آید. در واقعبااستفادهازپرخوراننسبتتوانبهوزنموتورافزایشمی یابد.در این مقاله یک نمونه موتور اشتعال جرقه‌ای شش سیلندر بنزینی جهت ارتقا توان به‌وسیله پرخورانی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، تمامی اجزای موتور شامل سیستم مکش، راهگاه‌ها، سوپاپ‌ها، سیلندرها و سیستم خروج دود در حالت تنفس‌طبیعی، توسط نرم‌افزارGT-POWER به صورت یک‌بعدی شبیه‌سازی شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی با نتایج کار آزمایشگاهی موجود، مقایسه شده است. پس از صحه‌گذاری بر مدل شبیه‌سازی شده وبا محاسبات شرکت گرت توربوشارژ مناسب انتخاب شده‌است. با شبیه‌سازی سیستم توربوشارژ و اعمال تغییراتی مثل، تعویض منیفولد دود و اضافه نمودن اینترکولر به آن، نتایج را با موتور اولیه(تنفس طبیعی) مقایسه کردیم. در این مدل، توان ترمزی بیشینه موتور نسبت به حالت تنفس طبیعی، افزایش حدود 26 درصد را نشان می‌دهد. در انتها نیز تغیرات نسبت تراکم بررسی شده‌است. با افزایش نسبت تراکم، توان ترمزی موتور، افزایش حدود 5/3 درصد و مصرف ویژه سوخت، کاهش حدود 3/1 درصد را نشان می‌دهد.

کلمات کلیدی

, :موتور اشتعال جرقه‌ای, شبیه‌سازی, پرخورانی, افزایش توان, GT POWER
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047313,
author = {قاضی خانی, محسن and فلاحتی, مهرداد and ترکمنی, مهدی},
title = {شبیه‌سازی وانتخاب پرخورانی موتور نیسانبا بررسی اثر تغییرات نسبت تراکم},
booktitle = {اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی},
year = {2014},
location = {گرگان, ايران},
keywords = {:موتور اشتعال جرقه‌ای، شبیه‌سازی، پرخورانی، افزایش توان، GT POWER},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه‌سازی وانتخاب پرخورانی موتور نیسانبا بررسی اثر تغییرات نسبت تراکم
%A قاضی خانی, محسن
%A فلاحتی, مهرداد
%A ترکمنی, مهدی
%J اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی
%D 2014

[Download]