سامانه, دوره (8), شماره (23), سال (2005-4) , صفحات (35-36)

عنوان : ( تأثیر کیفیت بر موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی )

نویسندگان: بهشید بهکمال ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله سعی شده تا عوامل کلیدی موثر در کیفیت سیستم های تجارت الکترونیکی مورد بررسی قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, کیفیت, سیستم تجارت الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047321,
author = {بهکمال, بهشید},
title = {تأثیر کیفیت بر موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی},
journal = {سامانه},
year = {2005},
volume = {8},
number = {23},
month = {April},
issn = {****-0178},
pages = {35--36},
numpages = {1},
keywords = {کیفیت، سیستم تجارت الکترونیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر کیفیت بر موفقیت سیستم های تجارت الکترونیکی
%A بهکمال, بهشید
%J سامانه
%@ ****-0178
%D 2005

[Download]