اولین همایش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی , 2005-11-22

عنوان : ( توسعه مدل آنکتاد برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکی بنگاه )

نویسندگان: بهشید بهکمال , محمدرضا رزازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در بازار رقابتی امروز عوامل متعددی در موفقیت و پیشرفت تجارت الکترونیکی بنگاه مؤثر هستند. موفقیت تجارت الکترونی کی را می توان از دیدگاههای مختلفی ازجمله دیدگاه مدیران، رقبا، دولت، ذینفعان وکاربران مورد مطالعه قراردارد . برای یک ارزیابی جامع و کامل، داشتن یک مدل ضروری است . تاکنون مدلهای فراوانی برای ارزیابی میزان موفقیت تجارت الکترونیکی ارائه شده که هیچ یک از آنها کام ل نبوده و اکثر آنها به بررسی عوامل محیطی از قبیل سیاست نظارتی د ولت، قوانین و مقررات داخلی و خارجی، موقعیت بنگاه در بازار و زیرساختهای ارتباطی پرداخته اند. در این مقاله ابتدا مدل های مختلف ارزیابی تجارت الکترونیکی ارائه می شود. سپس با توجه به مجموعه مدلهای فوق و تحلیل های انجام شده، مدل نهایی پیشنهادی ارائه خواهد شد . در این مدل سعی شده تا عوامل محیطی و درونی مؤثر در موفقیت تجارت الکترونیکی یک بنگاه از چند دیدگاه مورد بررسی قرارگیرد.

کلمات کلیدی

, تجارت الکترونیکی, موفقیت, عوامل محیطی, عوامل درونی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047329,
author = {بهکمال, بهشید and محمدرضا رزازی},
title = {توسعه مدل آنکتاد برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکی بنگاه},
booktitle = {اولین همایش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی},
year = {2005},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجارت الکترونیکی، موفقیت، عوامل محیطی، عوامل درونی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T توسعه مدل آنکتاد برای تعیین عوامل کلیدی موفقیت تجارت الکترونیکی بنگاه
%A بهکمال, بهشید
%A محمدرضا رزازی
%J اولین همایش تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی
%D 2005

[Download]