اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت , 2015-02-04

عنوان : ( بهبودعملکردنوآورانه با به کارگیری مدیریت تعارض )

نویسندگان: فاطمه هوشمند , علیرضا خوراکیان , سعید مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تأثیر تعارض بر سازمان وافراد تا حد وسیعی وابسته به چگونگی برخورد با آن است. اگر پاسخ فرد یا مدیر نسبت به تعارض منفی باشد (تعارض مخرب می شود) جوّی ایجاد می شود که در آن شرایط و اوضاع سازمان متشنج می گردد. در این صورت تعارض موجب ناکامی و در نهایت منجر به کاهش سلامت سازمانی و عملکرد افراد می شود و بر عکس. درپژوهش حاضر به بررسی سبک های مدیریت تعارض به کار گرفته شده توسط کارکنان و نحوه ی اثرگذاری این سبک ها بر عملکرد نوآورانه آنان پرداخته شده است. هدف این پژوهش نیز شناسایی مکانیسمی است که از طریق آن مدیریت تعارض بر روی عملکرد نوآورانه کارکنان اثرگذار است. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش کارکنان شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم وفناوری خراسان می باشد. برای سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه ای با طیف 5 گزینه ای لیکرت که شامل 45 سؤال بود استفاده شد. این پرسشنامه میان200 نفر از کارمندان شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری خراسان توزیع گردید. نتایج نشان داد که سبک های همکاری و مصالحه دارای تآثیر مثبت بر عملکرد نوآورانه هستند در حالیکه استفاده از سبک اجبار اثر منفی بر عملکردنوآورانه کارکنان خواهد داشت.

کلمات کلیدی

, نوآوری, عملکرد نوآورانه, مدیریت تعارض
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047360,
author = {هوشمند, فاطمه and خوراکیان, علیرضا and مرتضوی, سعید},
title = {بهبودعملکردنوآورانه با به کارگیری مدیریت تعارض},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نوآوری، عملکرد نوآورانه، مدیریت تعارض},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بهبودعملکردنوآورانه با به کارگیری مدیریت تعارض
%A هوشمند, فاطمه
%A خوراکیان, علیرضا
%A مرتضوی, سعید
%J اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
%D 2015

[Download]