تحقیق در عملیات در کاربردهای آن, دوره (11), شماره (4), سال (2015-3) , صفحات (89-100)

عنوان : ( نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها )

نویسندگان: علیرضا خوراکیان , هدا جان نثار احمدی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رهبری معنوی یک مدل علی برای تحول سازمانی می باشد که برای ایجاد انگیزش درونی و کـاهش مقاومـت کارکنـان در برابر تغییرات سازمانی طراحی شده است. این تحقیق بر آن است تا با ارایـه مـدلی از نظریـه بـازی هـا نقـش رهبـ ری معنـوی کارکنانی را که به دلایل مختلف در برابر تغییرات سازمانی از خود مقاومت نشان میدهند را مورد بررسی قرار دهد. در این مدل رهبری معنوی می تواند با ایجاد ایمان، امید، عشق به نوع دوستی، معناداری و عضـویت، مقاومـت کارکنـان را در برابـر تغییرکاهش دهد که این مستلزم صرف هزینه هایی برای رهبر و سازمان خواهد بود. در مقابل یک رهبر مـی توانـد بـدون در نظر گرفتن معنویت اقدامی نسبت به مقاومت کارکنان انجام دهد که باز هم متحمل هزینه هایی خواهد شـد . بازیکنـان یعنـی رهبر و کارکنان مقاوم در تعامل با یکدیگر قرار دارند. مدیر به دنبال یافتن یک استراتژی از میان استراتژیهای ممکن خود است که با حداقل پرداخت هزینه میـزان مقاومـت کارکنـان در برابـر تغییـر را حـداقل و بهـر ه وری سـازمان را بـه حـداکثر می رساند. در این مدل مولفه های رهبری معنوی و مقاومت کارکنان، تابع هـدف هـر بـازیکن و در نهایـت اسـتراتژی بهینـه رهبری نسبت به استراتژیهای طرفین بازی و پارامترهای مدل به دست آورده شده است

کلمات کلیدی

, رهبری معنوی, مقاومت کارکنان, بهرهوری سازمانی, تئوری بازیها, بازی ایستا, تعادل نـش, اسـتراتژی بازیکنان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047361,
author = {خوراکیان, علیرضا and جان نثار احمدی, هدا},
title = {نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها},
journal = {تحقیق در عملیات در کاربردهای آن},
year = {2015},
volume = {11},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۲۵۱-۷۲۸۶},
pages = {89--100},
numpages = {11},
keywords = {رهبری معنوی، مقاومت کارکنان، بهرهوری سازمانی، تئوری بازیها، بازی ایستا، تعادل نـش، اسـتراتژی بازیکنان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش رهبری معنوی در کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات سازمانی با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها
%A خوراکیان, علیرضا
%A جان نثار احمدی, هدا
%J تحقیق در عملیات در کاربردهای آن
%@ ۲۲۵۱-۷۲۸۶
%D 2015

[Download]