پژوهش در نشخوارکنندگان, دوره (2), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (1-22)

عنوان : ( اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد )

نویسندگان: الیاس ابراهیمی خرم آبادی , عبدالمنصور طهماسبی , محسن دانش مسگران , عباسعلی ناصریان , سیدعلیرضا وکیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر کنترل نیتروژن اوره ای بازگردانده شده به شکمبه و تنظیم بیان ژن ناقل اوره، از سه راس بره نر بلوچی 31 کیلوگرم( مجهز به فیستولای شکمبه ای در قالب طرح چرخشی در زمان، استفاده شد. ± یکساله ) 2 تیمارها دارای سطح پروتئین خام یکسان و به ترتیب دارای سطوح مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه 01 به 21 )جیره یک(، 57 به 27 )جیره دو( و 51 به 31 )جیره سه( 1/ بودند. نتایج نشان میدهد که با کاهش سطح پروتئین قابل تجزیه در شکمبه، جزء محلول ) 17 P˂ ،) 1/ جزء قابل تجزیه ) 17 P˂ 1/ (، نرخ تجزیه پذیری ) 17 P˂ 1/ ( و تجزیه پذیری مؤثر ) 17 P˂ ( بهصورت معنی داری کاهش مییابد. با کاهش سطح پروتئین قابل تجزیه در شکمبه، قابلیت هضم ماده خشک 1/17( P˂ 1/ ( و پروتئین خام ) 17 P˂ ( کاهش و قابلیت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی 1/17( P˂ 1/ ( افزایش یافت. غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه ) 17 P˂ ( و نیتروژن اورهای خون 1/17( P˂ ( در بره های مصرف کننده جیره یک به طور معنی داری نسبت به سایر جیره ها بالاتر بود. 1/ مقدار نیتروژن دفع شده به صورت گرم در روز ) 17 P˂ ( از طریق مدفوع در بره های مصرف کننده جیره سه و مقدار نیتروژن آمونیاکی دفع شده به صورت گرم در روز ) 17 P˂ ( از طریق ادرار در بره های مصرف کننده جیره یک به طور معنی داری نسبت به سایر جیره ها بالاتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد تغییر در نسبت پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه، باعث ایجاد تفاوت 1/ معنی دار ) 17 P˂ ( بین جیره ها به لحاظ بیان ژن ناقل اوره می گردد.

کلمات کلیدی

, بره بلوچی, تجزیه پذیری, ژن ناقل اوره, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047373,
author = {ابراهیمی خرم آبادی, الیاس and طهماسبی, عبدالمنصور and دانش مسگران, محسن and ناصریان, عباسعلی and وکیلی, سیدعلیرضا},
title = {اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد},
journal = {پژوهش در نشخوارکنندگان},
year = {2015},
volume = {2},
number = {4},
month = {January},
issn = {2345-4253},
pages = {1--22},
numpages = {21},
keywords = {بره بلوچی، تجزیه پذیری، ژن ناقل اوره، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر نسبتهای مختلف پروتئین قابل تجزیه به پروتئین غیرقابل تجزیه در شکمبه بر بازده نیتروژن و بیان ژن ناقل اوره (نوع ب) در بره های بلوچی در حال رشد
%A ابراهیمی خرم آبادی, الیاس
%A طهماسبی, عبدالمنصور
%A دانش مسگران, محسن
%A ناصریان, عباسعلی
%A وکیلی, سیدعلیرضا
%J پژوهش در نشخوارکنندگان
%@ 2345-4253
%D 2015

[Download]