پژوهش های حفاظت آب و خاک, دوره (21), شماره (5), سال (2014-12) , صفحات (1-26)

عنوان : ( ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی )

نویسندگان: محسن پوررضابیلندی , بیژن قهرمان , علی محمد آخوندعلی , عبدالرسول تلوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مقادیر بهینه برای پارامترهای به کار رفته در هر مدل شبیه سازی کاری است که همواره با شک و تردید همراه می باشد و بنابراین باید عدم قطعیت موجود در پارامترهای شبیه سازی با روش های مناسب ،SCEM UA و DREAM تحلیل و بررسی گردد. در این پژوهش مقایسه دو الگوریتم عدم قطعیت به کار گرفته شد. این AFFDEF برای پارامترهای مدل بارش- رواناب فیزیکی و توزیعی تک رخداد روش ها برپایه مونت کارلو زنجیر مارکف بوده که اخیراً توسعه یافته اند و از روش نمونه گیر متروپولیس استفاده می کنند که به خوبی قادر به بررسی فضای پارامتری با حداقل تعداد تکرار میباشد. مدل به دلیل خطای کم تر آن- به نسبت Fortran در زبان برنامه نویسی AFFDEF هیدرولوژیک توزیعی مدل های یکپارچه در این پژوهش به کار گرفته شد. منطقه مورد مطالعه، حوضه ابوالعباس به مساحت تقریبی 280 کیلومترمربع در شرق استان خوزستان بوده که دارای میانگین سالانه بارش 550 میلی متر می باشد. تعداد 6 رخداد در خلال فصل غیرذوب برف برای این منظور به کار گرفته شد که از این میان 4 رخداد برای واسنجی و 2 رخداد برای صحت سنجی نتایج مورد استفاده قرار گرفت. نتایج دو روش عدم قطعیت، همگرایی سریع تر و همچنین بازه پسین باریک تر برای پارامترهای مدل بارش رواناب را نشان داد که در حقیقت کارایی بالای روش را اثبات نمود. به طوری که برای مثال مقادیر فاکتور DREAM 1 به ترتیب افزایش و کاهش یافته است. ضمن آن که / 0 و 56 / به 96 SCEM 2 در روش / 0 و 25 / از 92 وابستگی توابع توزیع پارامترها در هر رخداد به ویژگی های دبی اوج و شرایط رطوبتی آن رخداد را نیز نشان داده شد.

کلمات کلیدی

, تحلیل عدم قطعیت, روش های مونت کارلو زنجیر مارکف, مدل تک رخداد توزیعی بارش-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047393,
author = {محسن پوررضابیلندی and قهرمان, بیژن and علی محمد آخوندعلی and عبدالرسول تلوری},
title = {ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی},
journal = {پژوهش های حفاظت آب و خاک},
year = {2014},
volume = {21},
number = {5},
month = {December},
issn = {2322-2077},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {تحلیل عدم قطعیت، روش های مونت کارلو زنجیر مارکف، مدل تک رخداد توزیعی بارش- رواناب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی دو الگوریتم مختلف مونت کارلو زنجیر مارکف در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل توزیعی هیدرولوژیکی
%A محسن پوررضابیلندی
%A قهرمان, بیژن
%A علی محمد آخوندعلی
%A عبدالرسول تلوری
%J پژوهش های حفاظت آب و خاک
%@ 2322-2077
%D 2014

[Download]