پژوهشنامه مدیریت اجرایی, دوره (6), شماره (11), سال (2014-9) , صفحات (103-122)

عنوان : ( نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان )

نویسندگان: سعید مرتضوی , امیر نیک کار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی چگونگی روابط بین عوامل رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان از طریق عدالت سازمانی است. در این راستا، کارکنان حوزه های مهندسی و توسعه، امور مشترکین و بهره برداری و معاونت برنامه ریزی شرکت آب و فاضلاب مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شد. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده به عمل آمد و برای تحلیل داده ها در قالب مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزار آموس استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد سبک رهبری تحول آفرین بر عدالت سازمانی و عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان شرکت آب و فاضلاب مشهد اثر معناداری دارد. همچنین نقش میانجی گری متغیر عدالت سازمانی در روابط بین رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان این شرکت مورد تایید قرار گرفت. این یافته ها بدان معناست که تاکید بر عدالت سازمانی و رعایت آن از سوی شرکت مذکور می تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد این سازمان برخوردار باشد به نحوی که به طور معناداری اثرگذاری رهبری تحول آفرین مدیران را بر کیفیت زندگی کاری کارکنان، تحت تاثیر خود قرار دهد.

کلمات کلیدی

رهبری تحول آفرین؛ عدالت سازمانی؛ کیفیت زندگی کاری؛ شرکت آب و فاضلاب مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047394,
author = {مرتضوی, سعید and نیک کار, امیر},
title = {نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان},
journal = {پژوهشنامه مدیریت اجرایی},
year = {2014},
volume = {6},
number = {11},
month = {September},
issn = {2008-6237},
pages = {103--122},
numpages = {19},
keywords = {رهبری تحول آفرین؛ عدالت سازمانی؛ کیفیت زندگی کاری؛ شرکت آب و فاضلاب مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش میانجی گری عدالت سازمانی در رابطه میان سبک رهبری تحول آفرین و کیفیت زندگی کاری کارکنان
%A مرتضوی, سعید
%A نیک کار, امیر
%J پژوهشنامه مدیریت اجرایی
%@ 2008-6237
%D 2014

[Download]