مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش, دوره (1), شماره (4), سال (2015-1) , صفحات (89-98)

عنوان : ( بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان )

نویسندگان: حسین عبدالملکی , زهرا سادات میرزازاده , ابراهیم علیدوست قهفرخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مدیریت دانش به عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. هدف پژوهش حاضر اولویت­بندی و بررسی عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی به شمار می‌آید. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (745 نفر) تشکیل می‌داد. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول مورگان 254 نفر محاسبه گردید. ابزار جمع آوری داده‌ها پرسشنامه‌ای بود که عنایتی(1390) در تحقیق خود از آن استفاده کرده بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح آمار استنباطی از آزمون‌های تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد که این کار توسط نرم افزارهای SPSS(نسخه 20)و Expert choice(نسخه 11) انجام شد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است در بین عوامل موثر بر مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر مدیریت دانش نقش معنی دار داشته و نقش استراتژی بر مدیریت دانش، معنی دار نبوده است. از میان چهار متغیر مورد بررسی، فرهنگ سازمانی(0/312) مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت دانش و عامل استراتژی(0/192) کمترین اهمیت را در مدیریت دانش دارند. برای مواجهه با چالش‌های پیش رو، مدیریت دانش می‌تواند موثر واقع گردد؛ بتابراین وزارت ورزش و جوانان در شرایط رقابتی باید قادر باشد ضمن ارضاء تقاضاهای سطح بالا و فزاینده به دنبال فرصت‌هایی برای ارائه خدمات با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر باشند.

کلمات کلیدی

استراتژی؛ ساختار سازمانی؛ فرهنگ سازمانی؛ فناوری اطلاعات؛ مدیریت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047399,
author = {عبدالملکی, حسین and میرزازاده, زهرا سادات and ابراهیم علیدوست قهفرخی},
title = {بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان},
journal = {مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش},
year = {2015},
volume = {1},
number = {4},
month = {January},
issn = {1758-2383},
pages = {89--98},
numpages = {9},
keywords = {استراتژی؛ ساختار سازمانی؛ فرهنگ سازمانی؛ فناوری اطلاعات؛ مدیریت دانش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
%A عبدالملکی, حسین
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A ابراهیم علیدوست قهفرخی
%J مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش
%@ 1758-2383
%D 2015

[Download]