به زراعی کشاورزی, دوره (16), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (289-302)

عنوان : ( اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز )

نویسندگان: سودابه نورزاد , احمد احمدیان , محمد مقدم , الهام دانشفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و تاثیر کودهای آلی و شیمیایی (NPK) بر خصوصیات مورفولوژیکی، زراعی و میزان اسانس گشنیز، آزمایشی در سال زراعی 90-1389 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه ی تحقیقاتی دانشگاه تربت حیدریه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح تنش خشکی (30، 60 و90 درصد ظرفیت زراعی) و چهار سطح تیمار کودی (عدم مصرف کود، کود شیمیایی کامل NPK (60: 60: 40)، دامی و ورمی کمپوست) بود. صفات مورد اندازه گیری شده شامل ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه ی فرعی، تعداد برگ در بوته، وزن تر و خشک بوته، عملکرد اندام رویشی، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد اسانس و عملکرد اسانس بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای تنش خشکی و کودی بر صفات ذکر شده تأثیر معنی داری داشت. بیشترین عملکرد اندام رویشی (5371 کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه (3905 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در تیمارهای بدون تنش همراه با کود شیمیایی و تنش ملایم با کود شیمیایی مشاهده شد. بیشترین درصد اسانس (77/0 درصد) و عملکرد اسانس (49/18 کیلوگرم در هکتار) در شرایط تنش ملایم با کاربرد کود شیمیایی بدست آمد. از آنجا که استفاده از کود شیمیایی در تنش ملایم منجر به افزایش درصد و عملکرد اسانس گیاه می شود. بنابراین کاربرد کود شیمیایی به منظور بهره برداری دارویی از گیاه گشنیز در شرایط تنش ملایم آبی قابل توصیه است.

کلمات کلیدی

, تنش ملایم, صصوصیات مورفولوژیکی, عملکرد اسان , عملکرد دانه, کود شیمیایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047401,
author = {سودابه نورزاد and احمد احمدیان and مقدم, محمد and الهام دانشفر},
title = {اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز},
journal = {به زراعی کشاورزی},
year = {2015},
volume = {16},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-8337},
pages = {289--302},
numpages = {13},
keywords = {تنش ملایم، صصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد اسان ، عملکرد دانه، کود شیمیایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر تنش خشکی بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس گیاه دارویی گشنیز
%A سودابه نورزاد
%A احمد احمدیان
%A مقدم, محمد
%A الهام دانشفر
%J به زراعی کشاورزی
%@ 2008-8337
%D 2015

[Download]