مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care, دوره (5), شماره (14), سال (2015-6) , صفحات (47-56)

عنوان : ( طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه )

نویسندگان: حسین کارشکی , عباس حیدری , جواد ملک زاده , جبیب الله اسماعیلی , زهره محمدزاده تبریزی , مریم حصاری مقدم , حسن حاجی آبادی , فاطمه حاجی آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: شرایط خاص بخش‌های مراقبت ویژه باعث شده است تا این بیماران سطوح قابل توجهی از درد و ناراحتی را تجربه کنند. از طرفی، این بیماران به دلایل مختلف قادر به ابراز ناراحتی خود نیستند. هدف: تعیین عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بخش‌های مراقبت ویژه. روش: برای ارزیابی ساختار عوامل ایجاد کننده ناراحتی، پرسشنامه اولیه با 60 گویه استخراج و سپس روایی محتوایی آن به وسیله متخصصان تأیید شد. پرسشنامه برای 220 بیمار بستری در بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان‌های قائم و امام‌رضا(ع) مشهد در سال 1392 تکمیل شد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین ساختار عوامل ایجادکننده ناراحتی کمک گرفته شد.پایایی پرسشنامه با روش آلفای‌کرونباخ و ضریب توافق بین ارزیابان تأیید شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزارSPSS نسخه 16 انجام شد. یافته‌ها: تحلیل عاملی نشان داد که مؤلفه‌های پرسشنامه 30 آیتمی عوامل ایجادکننده ناراحتی در بخش مراقبت‌های ویژه در 5 بُعد «ایزولاسیون و تنهایی (7 پرسش)»، «اضطراب (6 عامل)»، «محیط بخش مراقبت‌های ویژه (6 عامل)»، «درمان (6 عامل)» و «پاتوفیزیولوژیک (5 عامل)» قرار گرفته‌اند. دامنة ضریب آلفای‌کرونباخ برای خرده‌مقیاس‌های پرسشنامه عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بخش مراقبت‌های ویژه بین 65/0 تا 85/0 و شاخص آلفای‌کرونباخ برای کل ابزار 86/0 می‌باشد. نتیجه‌گیری: پرسشنامه بررسی عوامل ایجاد کننده ناراحتی برای ارایه کمک به پرستاران شاغل بخش‌های ویژه برای شناسایی بهتر عوامل ناراحت کننده بیماران و در نهایت، افزایش کیفیت مراقبت از آن‌ها طراحی شده است. مشخصات روان‌سنجی این پرسشنامه، حکایت از روایی و اعتبار آن دارد؛ به گونه‌ای که می‌توان از آن برای تعیین عوامل ایجاد ناراحتی در بیماران بخش ویژه استفاده نمود.

کلمات کلیدی

ارزیابی ساختار؛ بخش مراقبت‌های ویژه؛ عوامل ایجاد ناراحتی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047409,
author = {کارشکی, حسین and عباس حیدری and جواد ملک زاده and جبیب الله اسماعیلی and زهره محمدزاده تبریزی and مریم حصاری مقدم and حسن حاجی آبادی and فاطمه حاجی آبادی},
title = {طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه},
journal = {مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care},
year = {2015},
volume = {5},
number = {14},
month = {June},
issn = {2008-2487},
pages = {47--56},
numpages = {9},
keywords = {ارزیابی ساختار؛ بخش مراقبت‌های ویژه؛ عوامل ایجاد ناراحتی؛ پرسشنامه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه سنجش عوامل ایجاد کننده ناراحتی در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه
%A کارشکی, حسین
%A عباس حیدری
%A جواد ملک زاده
%A جبیب الله اسماعیلی
%A زهره محمدزاده تبریزی
%A مریم حصاری مقدم
%A حسن حاجی آبادی
%A فاطمه حاجی آبادی
%J مراقبت مبتنی بر شواهد - Evidence Based Care
%@ 2008-2487
%D 2015

[Download]