برنامه ریزی و توسعه گردشگری, دوره (3), شماره (11), سال (2015-2) , صفحات (96-117)

عنوان : ( تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , مجتبی پورسلیمی , احمدرضا کریمی مزیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در جوامع اطلاعاتی عصر جهانی‌شدن، فرهنگ یکی از ابعاد مهم و نگران‌کننده برای کلیة دولت‌هاست. غنی‌سازی جامعه از بعد فرهنگی، و درصورت اتخاذ دیدگاهی آینده‌نگر؛ اشاعة فرهنگ ملی در سایر جوامع، آن‌را درمقابل هجوم فرهنگ‌های بیگانه و بعضاً تخریبی مقاوم می‌سازد. آنچنان‌که این پژوهش بدان پرداخته، یکی از ابزارهای اشاعة فرهنگ، صادرات نامرئی است. به‌روایتی، صادرات نامرئی، کالاها و خدماتی است که گردشگران خارجی خریداری می‌کنند. گرچه صادرات نامرئی در مثبت نمودن موازنة اقتصادی مؤثر است، اثراتی فرهنگی نیز پی‌آمد خود دارد که همانا حفظ سنن، آداب و رسوم یک جامعه و صدور آن به سایر جوامع می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی اثر صادرات نامرئی بر اشاعة فرهنگ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری بود که با داده‌هایی گردآمده از گردشگران 20 کشور خارجی، و کاربرد تکنیک‌های آماری مدل‌سازی معادلة ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانة سلسله‌مراتبی ممکن شد. نتایج پژوهش نشان داد که صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری، فرهنگ کشور مقصد را اشاعه داده و تصویر ذهنی مقصد گردشگری نیز این اثر را تقویت می‌کند. درنهایت، باتوجه به آزمون فرضیه‌های پژوهش، نتیجه‌گیری شد و پیشنهاداتی کاربردی برای مدیران و کارورزان، ارائه گردید.

کلمات کلیدی

, صادرات نامرئی, گردشگری, سوغات و صنایع دستی, اشاعة فرهنگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047415,
author = {رحیم نیا , فریبرز and پورسلیمی, مجتبی and کریمی مزیدی, احمدرضا},
title = {تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری},
journal = {برنامه ریزی و توسعه گردشگری},
year = {2015},
volume = {3},
number = {11},
month = {February},
issn = {2322-309X},
pages = {96--117},
numpages = {21},
keywords = {صادرات نامرئی، گردشگری، سوغات و صنایع دستی، اشاعة فرهنگ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر صادرات نامرئی کالاها و خدمات گردشگری در اشاعة فرهنگ؛ با نقش تعدیل‌گری تصویر ذهنی مقصد گردشگری
%A رحیم نیا , فریبرز
%A پورسلیمی, مجتبی
%A کریمی مزیدی, احمدرضا
%J برنامه ریزی و توسعه گردشگری
%@ 2322-309X
%D 2015

[Download]