آب و خاک, دوره (28), شماره (6), سال (2015-2) , صفحات (1126-1136)

عنوان : ( تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت- کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد )

نویسندگان: مهدی مکاری باغخیراتی , بیژن قهرمان , سیدحسین ثنائی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی پنمن- مانتیث فائو- 56 است. داده های هواشناسی مربوط به ایستگاه همدید شهرستان بجنورد شامل 13 سال (PT) و پریستلی- تیلور (HS) هارگریوز- سامانی ،(H) هارگریوز 1375-1387 ) آمار روزانه دما، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی واقعی و سرعت باد، برای حساسیت پنج الگو، استفاده شد. شبیه سازی مونت- کارلو برای ) سالانه و فصلی معیار اندازه گیری برای نشان دادن (RMSE) تولید دادههای تصادفی در یک دامنه مشخص انجام شد. ریشه مربع میانگین خطا به تغییر همزمان متغیرهای ETo به تغییرپذیری همزمان متغیرهای هواشناسی در هر الگوست . نتایج نشان داد که حساسیت ET به تغییر همزمان متغیرهای هواشناسی، در فصل تابستان نسبت به فصول دیگر بیشتر است. بیشترین حساسیت برای همه الگوها در فصل تابستان و بهار و کمترین مقدار آن در کمترین حساسیت سالانه را از خود نشان دادند . همه PT بیشترین حساسیت سالانه و MBC و PMF فصل پاییز و زمستان اتفاق افتاد. دو الگوی 56 کمترین MBC برای هر الگو متفاوت بود . الگوی MAE و RMSE داشتند. اما مقادیر PMF الگوها ضریب همبستگی نسبتاً بالایی با الگوی 56 الگوی ، HS را داشت. با توجه به یافته های این پژوهش می توان گفت که الگوی MAE و RMSE بیشترین مقدار PT و الگوی MAE و RMSE در این ایستگاه همدید است. ET نسبتاً مناسبی برای برآورد ET0 در این ایستگاه همدید است.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق مرجع, تحلیل حساسیت, ضریب حساسیت, شبیه سازی مونت-کارلو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047421,
author = {مکاری باغخیراتی, مهدی and قهرمان, بیژن and ثنائی نژاد, سیدحسین},
title = {تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت- کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد},
journal = {آب و خاک},
year = {2015},
volume = {28},
number = {6},
month = {February},
issn = {2008-4757},
pages = {1126--1136},
numpages = {10},
keywords = {تبخیر و تعرق مرجع، تحلیل حساسیت، ضریب حساسیت، شبیه سازی مونت-کارلو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل حساسیت تبخیر و تعرق مرجع پنج الگوی رایج با روش مونت- کارلو مطالعه موردی ایستگاه همدید بجنورد
%A مکاری باغخیراتی, مهدی
%A قهرمان, بیژن
%A ثنائی نژاد, سیدحسین
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2015

[Download]