آب و خاک, دوره (28), شماره (3), سال (2014-8) , صفحات (471-480)

عنوان : ( افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبی )

نویسندگان: بیژن قهرمان , کامران داوری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به علت کمبود آمار و اطلاعات همیشه امکان استفاده از تحلیل فراوانی مکانی جهت تخمین چندکهای سیلاب وجود ندارد. از آنجاکه استفاده از یک روش واحد برای ناحیهای کردن معمولاً نتایج قابل قبولی را به دست نمی دهد، لذا معمولاً چندین روش منطقه ای به طور توأم مورد استفاده قرار می گیرد. در این مطالعه سه الگوریتم خوشه ای هیبرید که هر یک به طور جداگانه فرایند خوشه ای کردن را برای تعیین نواحی مشابه به کار می برند، مورد بررسی قرار گرفت. از الگوریتم های خوشه ای سلسله مراتبی متراکمی از روشهای پیوند تکی، پیوند کامل و وارد، و از الگوریتم خوشه ای تفکیکی، از الگوریتم K-میانگین استفاده شد. تأثیر تحلیل خوشه ای هیبرید در ناحیه ای کردن با استفاده از آمار روزآمد شده ی 68 حوضه ی آبریز استان های خراسان مورد بررسی قرار گرفت. از چهار شاخص آزمون خوشه ای شامل ضریب کوفنتیک، متوسط عرض سیلهوت، نمایه های دان و دیویس - بولدین جهت تعیین تعداد بهینه ی خوشه ها استفاده گردید. نتایج نشان داد که روش های پیوند تکی و کامل برپایهی نمایه های اعتبارسنجی ضریب کوفنتیک و متوسط عرض سیلهوت بهتر بودند ولی منجر به تشکیل خوشه هایی نامتجانس (یک خوشه ی بزرگ و تعدادی خوشه ی بسیار کوچک ) گردید که در تحلیل فراوانی سیلاب مناسب نمیباشد. گرچه تحلیل خوشه ای هیبرید در حداقل سازی تلاش لازم جهت نیل به نواحی همگن مؤثر بود ولی درجه ی موثر بودن به تعداد خوشه ها بستگی داشت. معیارهای ناهمگنی هاسکینگ منفی بود که بیانگر همبستگی سیلاب در ایستگاه ها بود. نهایتاً هیبرید الگوریتم وارد و K-میانگین برای استفاده در ناحیه ای کردن پیشنهاد گردید. چهار ناحیه همگن تشخیص داده شد.

کلمات کلیدی

, تحلیل فراوانی منطقهای سیلاب, خراسان, خوشه بندی, گشتاورهای خطی, ناحیهبندی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047433,
author = {قهرمان, بیژن and داوری, کامران},
title = {افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبی},
journal = {آب و خاک},
year = {2014},
volume = {28},
number = {3},
month = {August},
issn = {2008-4757},
pages = {471--480},
numpages = {9},
keywords = {تحلیل فراوانی منطقهای سیلاب، خراسان، خوشه بندی، گشتاورهای خطی، ناحیهبندی، هیبرید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T افزایش کارایی فرآیند خوشه بندی K-میانگین توسط روش های سلسله مراتبی
%A قهرمان, بیژن
%A داوری, کامران
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2014

[Download]