پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management, دوره (27), شماره (3), سال (2012-4) , صفحات (777-797)

عنوان : ( سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شاخص ای-متریک )

نویسندگان: محمدرضا داورپناه , نیره دادخواه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان استفاده، تعیین میزان نفوذ و بررسی هزینه-سودمندی منابع الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است. جامعه آماری پژوهش، منابع الکترونیکی اشتراکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد، شامل مجلات الکترونیکی و پایگاههای اطلاعاتی دسترس پذیر از طریق سرورهای مرکزی شش پایگاه اطلاعاتی ابسکو، الزویر،پروکوئست،امرالد،آکسفورد، و اشپرینگر در سال 2009 بوده است.یافته های پژوهش نشان داد که فراوانی میزان استفاده بر اساس شاخص های ای-متریک در پایگاههای مختلف اختلاف معنیداری دارد. گزارش های سرور با گزارش های ناشران در گزارش تعداد دانلود مقاله در پایگاههای منتخب با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند. میزان استفاده و هزینه-سودمندی در حوزه های مختلف موضوعی با یکدیگر تفاوت معنی داری داشته اند. نتیجه اینکه میزان استفاده کاربران جامعه مورد مطالع پایین بوده است.

کلمات کلیدی

, سنجش منابع و نظام های الکترونیکی, منابع اطلاعاتی الکترونیکی, هزینه-سودمندی شاخص های ای-متریک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047434,
author = {داورپناه, محمدرضا and دادخواه, نیره},
title = {سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شاخص ای-متریک},
journal = {پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management},
year = {2012},
volume = {27},
number = {3},
month = {April},
issn = {2251-8223},
pages = {777--797},
numpages = {20},
keywords = {سنجش منابع و نظام های الکترونیکی، منابع اطلاعاتی الکترونیکی، هزینه-سودمندی شاخص های ای-متریک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شاخص ای-متریک
%A داورپناه, محمدرضا
%A دادخواه, نیره
%J پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management
%@ 2251-8223
%D 2012

[Download]