دانشنامه زبان و ادب فارسی, دوره (5), شماره (5), سال (2014-4) , صفحات (174-176)

عنوان : ( قاسمی گنابادی )

نویسندگان: زهرا اختیاری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

میرزا محمّد قاسم گنابادی، شاعر قرن دهم قمری...

کلمات کلیدی

قاسمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047439,
author = {اختیاری, زهرا},
title = {قاسمی گنابادی},
journal = {دانشنامه زبان و ادب فارسی},
year = {2014},
volume = {5},
number = {5},
month = {April},
issn = {0000-0004},
pages = {174--176},
numpages = {2},
keywords = {قاسمی گنابادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قاسمی گنابادی
%A اختیاری, زهرا
%J دانشنامه زبان و ادب فارسی
%@ 0000-0004
%D 2014

[Download]