تاریخ روابط خارجی, دوره (14), شماره (55), سال (2014-9) , صفحات (21-71)

عنوان : ( الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه )

نویسندگان: روح اله اسلامی شعبجره ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه دستخوش آشفتگی بود و جنگ جهانی اول نیز آشفتگی سیاسی را تشدید کرد. آیا در سالهای مشروطه تا برآمدن رضاشاه ایرانیان دارای الگویی در سیاست خارجی بودند؟ در دورة قاجاریه با وجود اینکه قدرتهای بزرگ در حال افزایش توان اقتصادی، نظامی و نیز طراحی دنیای جدید بودند، اما ایران در زیر بار سنگین سنت کهن امکان قدم گذاشتن به دوره جدید را نداشت. پس از کشته شدن ناصرالدین شاه و پیدایش افکار جدید، ایرانیان پوسته حکومت مداری کهن را شکافتند و اهداف جدیدی در سیاست خارجی دنبال کردند. برخی از اقدامات اصلاحی جهت پیگیری منافع ملی در محیط بینالملل پیش از انقلاب مشروطه ایجاد شده بود، اما ایران همیشه در وضعیت داخلی با شرایط استبدادی و اوضاع نابسامان اقتصادی - نظامی در برابر روس و انگلیس تسلیم محض بود، به گونهای که بسیاری از قلمروی سرزمینیاش را از دست داد. انقلاب مشروطه موجب شد که افکار نهادگرا و قانونمند رویهای اجرایی پیدا کنند و در این بستر سیاست استقلال گرایانه برای فرار از تبعات منفی خواسته های روس و انگلیس در کشور شکل گرفت. این نوشتار 1285 ش. از انقلاب مشروطه تا روی کار آمدن سلسله - به الگوی سیاست خارجی ایران بین سالهای 1304 پهلوی می پردازد. بدین منظور با بررسی شرایط داخلی و خارجی میکوشد که به سبکی روشمند جریانها و تحولات داخلی و خارجی را که منجر به اتخاذ الگوی بی طرفی گردید، مورد واکاوی قرار دهد

کلمات کلیدی

, ایران, سیاست خارجی, مشروطه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047442,
author = {اسلامی شعبجره, روح اله},
title = {الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه},
journal = {تاریخ روابط خارجی},
year = {2014},
volume = {14},
number = {55},
month = {September},
issn = {1735-2010},
pages = {21--71},
numpages = {50},
keywords = {ایران، سیاست خارجی، مشروطه، رضاشاه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T الگوی سیاست خارجی ایران از مشروطه تا برآمدن رضاشاه
%A اسلامی شعبجره, روح اله
%J تاریخ روابط خارجی
%@ 1735-2010
%D 2014

[Download]