علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران, دوره (14), شماره (67), سال (2017-9) , صفحات (107-114)

عنوان : ( پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی )

نویسندگان: حمید سرحدی , محمدحسین حدادخداپرست , ناصر صداقت , محبت محبی , الناز میلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رطب مضافتی یکی از ارقام شناخته شده و خوشمزه بوده که معمولا جزو خرماهای مرطوب طبقه‌بندی شده و به رنگ قرمز تیره متمایل به سیاه و دارای بافت نرم می‌باشد. این خرما سومین رقم اقتصادی کشور بعد از سعمران و شاهانی بوده و با توجه به اهمیت تغییرات میزان اسیدیته در کیفیت آن، در این پژوهش تغییرات اسیدیته در طول دوره نگهداری توسط شبکه عصبی مصنوعی پیش‌بینی گردید. به همین منظور از گاز ازن، پوشش خوراکی کیتوزان و دماهای مختلف (5، 15 و25 درجه سانتی‌گراد) بعنوان راهکارهایی جهت افزایش ماندگاری رطب مضافتی در طی نگهداری (به مدت 60 روز) استفاده شد و هر 3 روز اسیدیته خرماها اندازه گیری شد. ازن، پوشش خوراکی کیتوزان و دماهای مختلف به عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج این تحقیق نشان داد، شبکه عصبی مصنوعی newff با توپولوژی 1-17-4 ضریب همبستگی 99264/0 و میانگین مربعات خطای 0013/0 با بکارگیری تابع فعال‌سازی تانژانت سیگموئید هایپربولیکی و الگوی یادگیری لونبرگ – مارکوات به عنوان بهترین مدل عصبی در پیش‌بینی تغییرات میزان اسیدیته می‌باشد. در مجموع می‌توان گفت شبکه عصبی مصنوعی روشی قابل اطمینان برای مدل‌سازی و پیش‌بینی تغییرات اسیدیته خرما و محصولات مشابه می‌باشد.

کلمات کلیدی

, خرما, شبکه عصبی مصنوعی, ازن,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047449,
author = {سرحدی, حمید and حدادخداپرست, محمدحسین and صداقت, ناصر and محبی, محبت and الناز میلانی},
title = {پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی},
journal = {علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران},
year = {2017},
volume = {14},
number = {67},
month = {September},
issn = {2008-8787},
pages = {107--114},
numpages = {7},
keywords = {خرما، شبکه عصبی مصنوعی، ازن، کیتوزان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T پیش‌بینی تاثیر تیمارهای ازن، کیتوزان و دما بر میزان اسیدیته خرمای مضافتی در طول دوره نگهداری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
%A سرحدی, حمید
%A حدادخداپرست, محمدحسین
%A صداقت, ناصر
%A محبی, محبت
%A الناز میلانی
%J علوم و صنایع غذایی ایران - انجمن علوم و صنایع غذایی ایران
%@ 2008-8787
%D 2017

[Download]