مطالعات مدیریت ترافیک, دوره (9), شماره (34), سال (2015-1) , صفحات (43-72)

عنوان : ( ارزیابی عملکرد سرعت گیرهای معابر شهری و کنترل آنها )

نویسندگان: روزبه شاد , علیرضا هویدافرد , مصطفی مرادزاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جانمایی صحیح و مناسب سرعت گیرها علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش تعداد تصادفات، سرعت وسایل نقلیه را کنترل کرده و منجر به ساماندهی ترافیک شهری می شود. عوامل متعددی در طراحی و جانمایی سرعت گیرها دخیل اند تا به تصمیم گیرندگان مرتبط کمک کنند که تخصیص موقعیت ناصحیح و عواقب ناشی از آنها را مدیریت کنند. لذا در این مقاله سعی بر آن است که با هدف استفاده از سامانه اطلاعات مکانی به منظور افزایش ایمنی شهروندان و کنترل سرعت خودرو های اورژانسی، مکان های مناسب برای کاهنده های سرعت در شهر کاشان درنظر گرفته شده و کارکرد هریک به کمک تحلیل سلسله مراتبی مورد ارزیابی قرار گیرد. با جمع آوری و آماده سازی داده های مکانی موثر و مدیریت صحیح آنها در سامانه اطلاعات مکانی، مناطق حادثه خیز شهری قابل ساماندهی بوده و نقاط قوت و ضعف سرعت گیرهای موجود مشخص می شوند. سپس داده های مکانی در قالب یک محیط دیجیتال تصمیم گیر و کنترل گر با یکدیگر تلفیق شده و وضعیت شبکه معابر با توجه به نتیجه محاسبات ارزیابی می شوند. نتایج این مطالعه نشان داد که نصب سرعت گیرهای پیشنهادی و مدیریت مکان صحیح آنها در شبکه ی معابر شهر کاشان منجر به ارائه ی راه کارهای عملیاتی برای خودروهای عبوری خواهد شد به نحوی که با توجه به وضعیت پیشنهادی سامانه از وقوع مشکلات در حمل ونقل شهری جلوگیری شده و ضریب ایمنی افزایش می یابد.

کلمات کلیدی

, تحلیل سلسله مراتبی, سامانه اطلاعات مکانی, سرعت گیر, تصمیم گیری, عملکرد سرعت گیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047457,
author = {شاد, روزبه and هویدافرد, علیرضا and مرادزاده, مصطفی},
title = {ارزیابی عملکرد سرعت گیرهای معابر شهری و کنترل آنها},
journal = {مطالعات مدیریت ترافیک},
year = {2015},
volume = {9},
number = {34},
month = {January},
issn = {2008-4005},
pages = {43--72},
numpages = {29},
keywords = {تحلیل سلسله مراتبی، سامانه اطلاعات مکانی، سرعت گیر، تصمیم گیری، عملکرد سرعت گیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی عملکرد سرعت گیرهای معابر شهری و کنترل آنها
%A شاد, روزبه
%A هویدافرد, علیرضا
%A مرادزاده, مصطفی
%J مطالعات مدیریت ترافیک
%@ 2008-4005
%D 2015

[Download]