بیهوشی و درد, دوره (5), شماره (3), سال (2015-1) , صفحات (34-44)

عنوان : ( بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن )

نویسندگان: فائزه صلایانی , محمدجواد اصغری ابراهیم آباد , علی مشهدی , سیدرضا عطارزاده حسینی , حسین مشهدی نژاد , سیما افتخارزاده , ریحانه احمدزاده قویدل ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مهم‌ترین معضلات پزشکی در تمام جهان، دردهای مزمن است که هر سال میلیون‌ها نفر گرفتار آن می شوند و درمان مناسبی هم به آنها ارائه نمی شود. پژوهش ها بیانگر این است که یکی از پیامدهای درد مزمن، واکنش‌های عاطفی مثل اضطراب و پرخاشگری است که به خاطر اثرات درازمدت درد به وجود می‌آیند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی بر اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن است. مواد و روش ها: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل بود. در این پژوهش، 40 زن مبتلا به درد مزمن عضلانی اسکلتی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و 18 نفر با نمرات بالایی در آزمون اضطراب و پرخاشگری مشخص شدند. سپس به‌ شیوه تصادفی در دو گروه آزمایشی (9 نفر) و کنترل (9 نفر) قرار گرفتند. ابتدا هر دو گروه آزمون های DASS-21، پرخاشگری، مقیاس چند وجهی درد را تکمیل نمودند. سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت درمان قرار داشت و مجدداً آزمون ها اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین اضطراب (0.05>P) و پرخاشگری (0.05>P) گروه آزمایش و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این بود که گروه درمانی شناختی می تواند اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن را کاهش دهد.

کلمات کلیدی

, درد مزمن, اضطراب, پرخاشگری, گروه درمانی شناختی, زنان,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047458,
author = {صلایانی, فائزه and اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد and مشهدی, علی and عطارزاده حسینی, سیدرضا and حسین مشهدی نژاد and سیما افتخارزاده and ریحانه احمدزاده قویدل},
title = {بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن},
journal = {بیهوشی و درد},
year = {2015},
volume = {5},
number = {3},
month = {January},
issn = {2228-6659},
pages = {34--44},
numpages = {10},
keywords = {درد مزمن، اضطراب، پرخاشگری، گروه درمانی شناختی، زنان،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی برکاهش اضطراب و پرخاشگری زنان مبتلا به درد مزمن
%A صلایانی, فائزه
%A اصغری ابراهیم آباد, محمدجواد
%A مشهدی, علی
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A حسین مشهدی نژاد
%A سیما افتخارزاده
%A ریحانه احمدزاده قویدل
%J بیهوشی و درد
%@ 2228-6659
%D 2015

[Download]