هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( بررسی اثر سمیت پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra بر بقای سلول های A549 و HFLF )

نویسندگان: مریم هوشمند , احمد آسوده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتید های ضد میکروبی بصورت طبیعی توسط غدد زیر موکوزی و ماکروفاژها در پاسخ به عفونت و التهاب در بدن تولید می شوند. پپتید ضد میکروبی Temporin-Ra از قورباغه های مردابی Rana ridibunda استخراج شده است و بصورت شیمیایی سنتز و با استفاده از تکنیک RP- HPLC خالص سازی شد.در این تحقیق، اثر سمیت و التهاب زایی این پپتید سنتزی برروی ره سلول های سرطانی بافت اپیتلیال ریه (A549) و سلول نرمال بافت ریه (HFLF) که در محیط کشت RPMI حاوی 10% سرم جنین گاوی و 100 ماکرو گرم بر لیتر آنتی بیوتیک پنی سیلین کشت داده شده اند، بوسیله روش MTT بررسی شد. غلظت های 15 و 30 ماکروگرم ب لیتر از پپتید در زمان های 24 و 48 ساعت برروی لاین سلولی A549 مورد طالعه قرار گرفت. ذر این بررسی، MTT که قبلا در تاریکی در بافر PBS حل شده به سلول ها اضافه و واکنش احیایی تبدیل رنگ تترازولیوم به بلور فورمازون را انجام می دهد که این بلور ها توسط دی متیل سولفوکساید حل شده,و شدت رنگ محلول توسط دستگاه الایزا ریدر در طول موج 57 نلنومتر، بررسی می گردد که شدت رنگ معیاری از تعداد سلول های زنده است. سمیت Temporin-Ra بر A549 با افزایش زمان و غلظت افزایش داشت بطوریکه در کمترین غلظت و زمان (μg/ml 15 و زمان 24 ساعت) 99% و در بیشترین زمان و غلظت (μg/ml 30 و زمان 48 ساعت) درصد بقا به 80% کاهش یافت. درحالیکه بررسی اثر سمیت پپتید بروی سلول های HFLF، تغیر چندانی را بر درصد بقای این سلول ها ایجاد نکرد.

کلمات کلیدی

, سمیت , پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra , بقای سلولی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047462,
author = {هوشمند, مریم and آسوده, احمد},
title = {بررسی اثر سمیت پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra بر بقای سلول های A549 و HFLF},
booktitle = {هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {سمیت ،پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra ، بقای سلولی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر سمیت پپتید ضد میکروبی Temporin- Ra بر بقای سلول های A549 و HFLF
%A هوشمند, مریم
%A آسوده, احمد
%J هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]