هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2014-08-26

عنوان : ( اثرسمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانی A549 و نرمال HFLF ریه انسان )

نویسندگان: هانیه حسینی , احمد آسوده ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پپتیدهای ضد میکروبی به عنوان مولکول های تاثیرگذار در سیستم ایمنی ذاتی در پاسخ به عفونت های میکروبی تولید می‏شوند که دارای خصوصیات پیش التهابی می باشند. پپتید ضد میکروبی بروینین-2 آر از قورباغه Rana ridibunda استخراج شده است در این تحقیق به صورت شیمیایی سنتز با استفاده از روش RP-HPLC خالص شد و سمیت پپتید سنتزی بروینین-2 آر بر روی سلول-های A549 وHFLF مورد بررسی قرار گرفت. سلول های سرطانی ریه (A549) و سلول های نرمال ریه (HFLF) در محیطRPMI حاوی 10% سرم جنین گوساله( FBS) و 1% پنی سیلین کشت داده شد. سپس پپتید با غلظت های متفاوت (μg/ml5 و 20) در زمان های 24 و 48 ساعت توسط تست MTTسنجش شد. واکنش احیایی تبدیل رنگ تترازولیوم به بلور فورمازون انجام شد، این بلورها توسط دی متیل سولفکساید حل شده و توسط دستگاه الایزا ریدر در طول موج 570 نانومتر شدت رنگ محلول بررسی شدکه شدت رنگ معیاری از تعداد سلول های زنده است. نتایج نشان داد که پپتید بروینین-2 آر موجب کاهش حدود 15 % بقای رده سلولی A549 شد. سمیت بروینین-2 آر با افزایش غلظت و زمان تیمار به طور نسبی افزایش یافته و در نتیجه بقای سلولی کاهش یافت. به طوریکه درصد بقا در کمترین غلظت و زمان (μg/ml 5 در 24 ساعت) 94% بود و با افزایش غلظت و زمان تیمار به حدود 80% کاهش یافت (غلظتμg/ml20 در 48 ساعت). بررسی اثر سمیت بروینین-2 آر بر روی سلول های نرمال ریه اثر چندانی بر درصد بقا نشان نداد.

کلمات کلیدی

, بقاء سلولی, پپتید ضد میکروبی, بروینین-2 آر, A549,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047463,
author = {حسینی, هانیه and آسوده, احمد},
title = {اثرسمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانی A549 و نرمال HFLF ریه انسان},
booktitle = {هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2014},
location = {کرج, ايران},
keywords = {بقاء سلولی، پپتید ضد میکروبی، بروینین-2 آر، A549،},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرسمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانی A549 و نرمال HFLF ریه انسان
%A حسینی, هانیه
%A آسوده, احمد
%J هجدهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2014

[Download]