همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی , 2015-02-18

عنوان : ( بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی )

نویسندگان: هانیه حسینی , احمد آسوده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بروینین-2 آر(B2R) یک پپتید ضد میکروبیال است که از قورباغه Rana ridibunda استخراج شده است. در این تحقیق این پپتید به صورت شیمیایی با استفاده از روش RP-HPLCخالص شد و سمیت پپتید سنتزی بروینین-2 آر بر روی سلولهای A549 ، HFLF، سلولهای خونی گلبول قرمز و سفید تهیه شده از انسان و حیوان مورد بررسی قرار گرفت. غلظت های مختلف) µg/ml 5 و 20) از بروینین-2 آر بر روی لاین سلولی A549 ،HFLF و سلول های خونی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج MTT از B2R اثر سمییت را بر روی لاین سلولی A549 نشان داد در حالی که بررسی های انجام گرفته بر روی سلولهای HFLF و خونی گلبول های سفید انسانی سمیت چندانی را نشان نداد. هم چنین این پپتید اثر همولیزی چندانی را بر سلول های گلبول قرمز و سفید انسان و گلبول قرمز گاو نشان نداد. نتایج ما نشان می دهد که B2R دارای اثر سمیت بر روی لاین سلول های سرطانی است و بر روی سلولهای خودی و سالم خونی تهیه شده از انسان و حیوان اثر سمی و همولیزی ندارد.

کلمات کلیدی

, پپتید ضد میکروبی بروینین- 2 آر , لاین سلولی A549, HFLF , MTT, همولیز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047465,
author = {حسینی, هانیه and آسوده, احمد},
title = {بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی},
booktitle = {همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پپتید ضد میکروبی بروینین- 2 آر ،لاین سلولی A549، HFLF ، MTT، همولیز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی
%A حسینی, هانیه
%A آسوده, احمد
%J همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی، زمین شناسی
%D 2015

[Download]