هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی , 2015-02-19

عنوان : ( بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه )

نویسندگان: حسین عبدالملکی , زهرا سادات میرزازاده , مهدی طالب پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

J<K 1 EF 9$C "G/ ,'H +1 "G7  I$ $ D 6:) $C B' $ " 9 +-( 1) C O O- $ J<K "($ "(L 1G +1 0M$2 - 1  ,- N4 D ,- O- D  6:) $ 7 5Q +9C :G $ $C 9P  - =#F J<K B:   %: :  $  X:1 <Q A +,-:W'1 .(1388+29'-&) 1O ;. 9  G "4L ,-'1 . ' $ 0  $ " 9O YL $ ;. +".1 97  A $  JZ# N  $ ;. $ YL G  L  $$ 0)7 7 9 J<K  0)'* Z H/ /  / I$ +4 .)::G [:< "@ L 1 - =-'J  G " 9C G/ 0)7 ] 5-@ 6 \4 .(2013+2%.$)" -Q )::G I_ < 9 J<K 0$ .)::G ' '* _* $ Y: 5A  G 4 +;. ^7 G " 0)7 9- < J<K 5- .):1 ?-H J<K 5'-'J O- `4* $ 5./ 0$ .(2004+4G<))1 K -Q "@   G " D: % «3"(/» e 5- .(1386+)'/)$ '7 7$ 1)$ ,>@ $ ,)42 $ , cO "(/ I$ -Q 0 5-@ L . "%/ fG "(/  -Q :# $ --P 1 =- k<  "(/ G ):<7 9- ( (2007) 5h: f 9:* .)::G g@ =-  )D 9  4 l6 -Q !   "# )  , G ):G )-2 .)::G K <'G ;. +L 1 =- "L )D ,-:W'1 $ ) 2  <#- ( ;. 9#@ J<K )7 ,- "7 (2002)6m2 .):G "'/ J<K  -Q [H 5- ,-:W'1 +):< (2005)7 $ ": $ ." K :D Y   "- $ 2$ 1#G N@ \)1 +)7 <n W C   ,: . -G <D:A 5)-(  :D -Q  "- $ !  2014   1#G & 1 =- k< C G " 2 , o2 +N-@ , p-L " 0 Q 1#G ,  "#

کلمات کلیدی

سرمایه گذاریوبازگشت سرمایه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047471,
author = {عبدالملکی, حسین and میرزازاده, زهرا سادات and طالب پور, مهدی},
title = {بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه},
booktitle = {هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سرمایه گذاریوبازگشت سرمایه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش فوتبال جام جهنی 2014 برزیل بر سرمایه گذاری در بورس و برگشت سرمایه
%A عبدالملکی, حسین
%A میرزازاده, زهرا سادات
%A طالب پور, مهدی
%J هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی
%D 2015

[Download]