دانش کشاورزی و تولید پایدار, دوره (24), شماره (4), سال (2015-2) , صفحات (41-60)

عنوان : ( مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی )

نویسندگان: پرویز رضوانی مقدم , حامد منصوری , محمد بنایان اول , امیر لکزیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مقدار بهینه منابع در اکوسیستم های کشاورزی، علاوه بر کاهش هزینه های تولید و حفظ منابع باعث کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه این منابع می شود. به منظور تعیین میزان بهینه مصرف منابع نیتروژن، آب و همچنین تراکم بهینه موسیر، آزمایشی در قالب طرح مرکب مرکزی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 90-91 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی با توجه به سطوح بالا و پائین کود نیتروژن (100 و 300 کیلوگرم کود اوره در هکتار)، آبیاری (1500 و 3500 مترمکعب) و تراکم (10 و 18 بوته در متر مربع) با استفاده از نرم افزار Minitab طراحی شد. عملکرد سوخ موسیر، تلفات نیتروژن، کارایی مصرف نیتروژن و کارایی مصرف آب به عنوان متغیرهای وابسته مورد اندازه گیری قرار گرفتند و با استفاده از یک مدل رگرسیونی، تغییرات این متغیرها تحت تاثیر تیمارها محاسبه گردید. مقدار بهینه کود نیتروژن، آبیاری و تراکم گیاه موسیر بر اساس سه سناریوی اقتصادی، زیست محیطی و سناریوی تلفیقی (اقتصادی- زیست محیطی) برای حصول مقادیر مورد انتظار صفات مورد بررسی تعیین گردید. افزایش کود و سطوح آبیاری باعث افزایش عملکرد غده موسیر و تلفات نیتروژن گردید، در صورتی که افزایش تراکم باعث افزایش عملکرد و کاهش تلفات نیتروژن شد. در سناریوی اقتصادی، مقدار بهینه کود نیتروژن، آبیاری و تراکم به ترتیب برابر با 260 کیلوگرم کود اوره در هکتار، 2227 متر مکعب آب در هکتار و 7/16 بوته در متر مربع برآورد شد. همچنین مقدار بهینه این تیمارها در سناریوی زیست محیطی به ترتیب 100، 1500 و 54/16 و در سناریوی اقتصادی- زیست محیطی به ترتیب معادل 169، 2025 و 7/17 به دست آمد. بطور کلی بنظر می رسد مصرف منابع بر اساس سناریوی تلفیقی به دلیل توجه توام به مسائل اقتصادی و زیست محیطی نسبت به دو سناریو دیگر ارجحیت دارد.

کلمات کلیدی

تلفات نیتروژن؛ کارایی مصرف آب؛ کارایی مصرف نیتروژن؛ زیست محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047478,
author = {رضوانی مقدم, پرویز and منصوری, حامد and بنایان اول, محمد and لکزیان, امیر},
title = {مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی},
journal = {دانش کشاورزی و تولید پایدار},
year = {2015},
volume = {24},
number = {4},
month = {February},
issn = {2476-4310},
pages = {41--60},
numpages = {19},
keywords = {تلفات نیتروژن؛ کارایی مصرف آب؛ کارایی مصرف نیتروژن؛ زیست محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدیریت کوددهی نیتروژن، آبیاری و تراکم کاشت در گیاه دارویی موسیر ایرانی (Allium hirtifolium) با استفاده از روش بهینه سازی مرکب مرکزی
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A منصوری, حامد
%A بنایان اول, محمد
%A لکزیان, امیر
%J دانش کشاورزی و تولید پایدار
%@ 2476-4310
%D 2015

[Download]