پژوهش های زعفران , دوره (2), شماره (2), سال (2015-3) , صفحات (167-176)

عنوان : ( اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای )

نویسندگان: سمیرا صمیم پور , فرهنگ حداد , پروانه ابریشم چی , محمد رضا قوام نصیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

انسان در زندگی روزمره خود به دلایل مختلف در معرض عوامل اکسید کننده از جمله پرتوها قرار می‌گیرد. تابش اشعه با تولید رادیکال های آزاد و واکنش گر، موجب آسیب دیدن لیپیدها، پروتیئن ها و اسید های نوکلئیک در سلول می شود. با این حال به دلیل کارایی بسیار زیاد پرتوها در تشخیص و درمان بیماری ها، استفاده از آن ها هر روز دامنه گسترده تری می یابد. مطالعه بر روی محافظت کننده های پرتوی بامنشا گیاهی امروزه اهمیت بالایی یافته است. در پژوهش حاضر، به منظور دستیابی به روشی جهت جلوگیری یا کاهش آسیب های کروموزومی ناشی از تابش اشعه گاما از عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در سه غلظت 500، 1000 و 1500 میکروگرم در میلی لیتر استفاده گردید. لنفوسیت های خون محیطی پس از تیمار با غلظت های فوق، تحت تابش Gy2 اشعه گاما قرار گرفتند. برداشت سلول ها 72 ساعت پس از شروع کشت، به دنبال تیمار با Cyto-b انجام شد و پس از رنگ آمیزی توسط گیمسای 10%، فروانی میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای محاسبه گردید. نتایج آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای نشان داد که عصاره زعفران قابلیت حفاظت از سلول ها را در مقابل اثرات مخرب اشعه گاما دارد و غلظت های 500 و 1000 میکروگرم در میلی لیتر از آن، به طرز معنی داری (P<0.01)، فراوانی میکرونوکلئوس را در سلول های پرتو دیده کاهش داده و صدمات ناشی از اشعه را به نصف می رساند.

کلمات کلیدی

, اشعه گاما, آسیب کروموزومی, تابش اشعه, عصاره آبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047480,
author = {صمیم پور, سمیرا and حداد, فرهنگ and ابریشم چی, پروانه and محمد رضا قوام نصیری},
title = {اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2015},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2345-3869},
pages = {167--176},
numpages = {9},
keywords = {اشعه گاما، آسیب کروموزومی، تابش اشعه، عصاره آبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر محافظت اشعه عصاره آبی کلاله گیاه زعفران در لنفوسیت های خون محیطی انسان با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای
%A صمیم پور, سمیرا
%A حداد, فرهنگ
%A ابریشم چی, پروانه
%A محمد رضا قوام نصیری
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2015

[Download]