نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع , 2013-01-20

عنوان : ( انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون )

نویسندگان: احمد توکلی , علیرضا پویا , سیدجواد علوی طبری ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مساله طراحی چیدمان تسهیلات یک موضوع استراتژیک است که تاثیر بسزایی در عملکرد سیستم تولیدی خواهد داشت. در این نوع مسائل معیارهای متعددی به شکل کمی و کیفی مطرح اند که تاثیرات متفاوتی در ارتباط بین تسهیلات دارند. بکارگیری نظریه مجوعه های فازی به علت توانایی بیشتر در بیان مقادیر غیر دقیق کیفی باعث افزایش کیفیت طرح چیدمان خواهد شد. در این مقاله یک روش تلفیقی تصمیم گیری چندمعیاره فازی جهت انتخاب طرح چیدمان مطلوب ارائه شد که در آن از AHP گروهی فازی جهت تعیین مقادیر عملکردی طرح های چیدمان با توجه به معیارهای کیفی و از آنتروپی شانون جهت تعیین وزن معیارهای استفاده شد. در این روش معیارهای کمی و کیفی به صورت همزمان در نظر گرفته شده و عملکرد طرح های چیدمان برای معیارهای کیفی به صورت فازی درنظر گرفته می شوند، همچنین طرح بهینه بطور موزون اما بدون درنظر گرفتن اهمیت نسبی بین معیارها از طریق نظر خبرگان انتخاب می شود.

کلمات کلیدی

, انتخاب طرج چیدمان تسهیلات, تصمیم گیری چندمعیاره فازی, AHP گروهی فازی, آنتروپی شانون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047489,
author = {توکلی, احمد and پویا, علیرضا and علوی طبری, سیدجواد},
title = {انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون},
booktitle = {نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انتخاب طرج چیدمان تسهیلات، تصمیم گیری چندمعیاره فازی، AHP گروهی فازی، آنتروپی شانون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T انتخاب طرح چیدمان تسهیلات با استفاده از مدل تلفیقی AHP گروهی فازی و شانون
%A توکلی, احمد
%A پویا, علیرضا
%A علوی طبری, سیدجواد
%J نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
%D 2013

[Download]