دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی , 2014-09-13

عنوان : ( بکارگیری الگوریتم AHP، COMSOAL و انتروپی شانون به منطور ارزیابی و انتخاب جواب بهینه مسئله بالانس خط تولید )

نویسندگان: احمد توکلی , جابر حاجی تبار ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله بالانس خط تولید جزو مسائلی می باشد که در سال های اخیر بسیار مورد توجه بوده و مطالعات گسترده ای در این خصوص انجام پذیرفته است. عدم بالانس خطوط تولید باعث افزایش زمان سیکل و زمان های بیکاری و در نتیجه کاهش نرخ تولید و کارایی خط و افزایش هزینه های سیستم می شود که این عوامل در نهایت باعث بهره وری پایین در سازمان می گردد هدف بالانس خط دستیابی به بالاترین کارایی م ی باشد . از آنجایی که الگوریتم بهترین جواب ها را یافته و سپس به COMSOAL نمی تواند به تنهایی جواب بهینه ارائه دهد؛ در این مقاله ابتدا به وسیله الگوریتم COMSOAL منظور یافتن جواب بهینه برای تعیین کاراترین ایستگاه های کار و سیکل زمانی مناسب، با تعریف چند معیار و تعیین اوزان به وسیله آنتروپی شانون، به صورت می پذیرد که موجب DM جواب بهینه تعیین می گردد. با استفاده از آنتروپی شانون، وزن دهی به معیارها بدون استفاده از نظر AHP وسیله روش کاملاً حذف گردد. در پایان با ارائه مثالی مشاهده می گردد که با تلفیق DM می گردد در روش پیشنهاد شده در این پژوهش، خطای ناشی از نظر دهی روش های ارائه شده، میتوان به جواب بهینه دست یافت و جواب های این پژوهش با تحقیقات مشابه مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, آنتروپی شانون. , COMSOAL الگوریتم , AHP بالانس خط تولید, جواب بهینه, روش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047491,
author = {توکلی, احمد and حاجی تبار, جابر},
title = {بکارگیری الگوریتم AHP، COMSOAL و انتروپی شانون به منطور ارزیابی و انتخاب جواب بهینه مسئله بالانس خط تولید},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی},
year = {2014},
location = {قم, ايران},
keywords = {آنتروپی شانون. ،COMSOAL الگوریتم ، AHP بالانس خط تولید، جواب بهینه، روش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بکارگیری الگوریتم AHP، COMSOAL و انتروپی شانون به منطور ارزیابی و انتخاب جواب بهینه مسئله بالانس خط تولید
%A توکلی, احمد
%A حاجی تبار, جابر
%J دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اقتصادی
%D 2014

[Download]