اولین کنفرانس بین المللی یافنه های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , 2015-03-16

عنوان : ( اثر جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica) )

نویسندگان: ابراهیم ابراهیمی , سعید سبحانی راد , حیدر زرقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر سطوح جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی در جیره بلدرچین آزمایشی با تعداد 240 قطعه جوجه بلدرچین ژاپنی در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (2×3) با 4 تکرار و 10 قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. با افزایش سطح تریتیکاله در جیره خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<). نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که می توان از جیره های با سطح تریتیکاله بالا 56 درصد در تغذیه بلدرچین بدون بروز اثرات منفی بر شاخص های عملکرد تولیدی استفاده نمود.

کلمات کلیدی

, تریتیکاله, بلدرچین, عملکرد, مکمل آنزیمی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047492,
author = {ابراهیم ابراهیمی and سعید سبحانی راد and زرقی, حیدر},
title = {اثر جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica)},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی یافنه های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تریتیکاله، بلدرچین، عملکرد، مکمل آنزیمی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر جایگزینی تریتیکاله با و بدون مکمل آنزیمی در جیره بر عملکرد بلدرچین ژاپنی (Coturnix coturnix japonica)
%A ابراهیم ابراهیمی
%A سعید سبحانی راد
%A زرقی, حیدر
%J اولین کنفرانس بین المللی یافنه های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
%D 2015

[Download]