اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحولات خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری( , 2014-02-13

عنوان : ( طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات )

نویسندگان: عطیه فلفلانی , احمد توکلی , علیرضا پویا ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده طراحی و پیادهسازی سیستمهای خط مونتاژ از زمانیکه اولین خط مونتاژ در کارخانه فورد در سال 1113 دایر شد، یکی از مسائل مهم برای شرکتها بوده است. از آن زمان به بعد، اکثر شرکتها با مشکلات مختلفی در مراحل طراحی و پیاده- سازی سیستمهای خط مونتاژ، در زمینه تخصیص عناصر کاری مختلف به ایستگاههای کاری مختلف و انتخاب تجهیزات مناسب برای ایستگاههای کاری مواجه هستند. بنابراین در این مقاله جهت بررسی همزمان دو مسئله فوق ابتدا یک مدل عدد صحیح برای مساله بالانس خط مونتاژ همراه با انتخاب تجهیزات با تابع هدف حداقلسازی هزینه خرید تجهیزات ارایه میشود. سپس برای سطوحی مختلف تقاضا که برای سالهای آینده از سوی شرکت مورد مطالعه پیشبینی شده است، مدل در نرم افزار گمز حل و فهرستی از جوابهای بهینه در حداقل هزینه تجهیزات به دست میآید. از آنجاییکه مساله بالانس خط و انتخاب تجهیزات یک مساله چند معیاره میباشند در مرحله بعد هر یک از طرحها نسبت به معیارهای کمی و کیفی شناسایی شده از ادبیات موضوع با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی گروهی فازی مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت بهترین طرح از منظر تیم تصمیم انتخاب میگردد.

کلمات کلیدی

, بالانس خط مونتاژ, طراحی خط مونتاژ, AHP گروهی فازی, برنامهریزی عددصحیح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1047496,
author = {فلفلانی, عطیه and توکلی, احمد and پویا, علیرضا},
title = {طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحولات خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری(},
year = {2014},
location = {ايران},
keywords = {بالانس خط مونتاژ، طراحی خط مونتاژ، AHP گروهی فازی، برنامهریزی عددصحیح},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و ارزیابی بالانس خط مونتاژ، همراه با انتخاب تجهیزات
%A فلفلانی, عطیه
%A توکلی, احمد
%A پویا, علیرضا
%J اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی )با رویکردی بر تحولات خاورمیانه( و حماسه اقتصادی)با رویکردی بر مدیریت و حسابداری(
%D 2014

[Download]