حفاظت گیاهان, دوره (29), شماره (2), سال (2015-1) , صفحات (283-290)

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر )

نویسندگان: علیرضا مرادی , علی قنبری , محمدحسن راشدمحصل , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و تعیین درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی خارشتر، آزمایشی روی بوتیپ بذری این علف هرز در دماهای ثابت 5، 8، 10، 15، 20، 25، 30، 35، 40، 45 و 50 درجه سانتی گراد در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و برای هر تکرار 25 عدد بذر در نظر گرفته شد. صفات مورد اندازه گیری عبارت بودند از: درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و مدت زمان رسیدن به 50% جوانه زنی. به منظور تعیین بهترین تخمین بر اساس سه مدل رگرسیونی: خطوط متقاطع، چند جمله ای درجه دوم و 5پارامتری بتا آزمون انجام گرفت. اثر دما بر درصد و سرعت جوانه زنی معنی دار بود. بالاترین درصد جوانه زنی در دامنه دمایی °C 35 -20 درجه بدست آمد در حالیکه بالاترین سرعت جوانه زنی در درجه حرارت °C25مشاهده شد. بهترین مدل برازش داده شده در دماهای ذکر شده، مدل 5پارامتری بتا بود. بر اساس رگرسیون بین سرعت جوانه زنی و درجه حرارت در بیوتیپ بذری خارشتر، درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی(کمینه، بهینه و بیشینه) به ترتیب در دامنه(8/8 – 2/7)، (6/30 –5/27) و (5/50 –42) درجه سانتی گراد بدست آمد.

کلمات کلیدی

, خارشتر, درجه حرارت های کاردینال, مدل های رگرسیونی, درصد و سرعت جوانه زنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047502,
author = {مرادی, علیرضا and قنبری, علی and راشدمحصل, محمدحسن and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2015},
volume = {29},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {283--290},
numpages = {7},
keywords = {خارشتر، درجه حرارت های کاردینال، مدل های رگرسیونی، درصد و سرعت جوانه زنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دماهای کاردینال گیاه هرز خارشتر
%A مرادی, علیرضا
%A قنبری, علی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2015

[Download]