مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی, دوره (9), شماره (28), سال (2015-3) , صفحات (59-72)

عنوان : ( نقش دهیاری ها در پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: بخش میمند فارس) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سیدعبدالرضا محمدی , مجتبی روستا , محمد صیادی آبگلی , اصغر آوریده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دهیاری ها نهادهای عمومی و غیردولتی هستند که طی چند سال اخیر به منظور اداره امور عمومی روستاها در عرصه نظام مدیریت روستایی کشور مطرح شده اند و از آنجایی که یکی از مشکلات روستا ها در حال حاضر مهاجرت شدید روستا- شهری است؛ این مقاله با هدف بررسی نقش دهیاری ها در پایداری جمعیت روستایی سطح بخش میمند فارس انجام گرفته است. روش پژوهش به کارگرفته شده در این مقاله، روش توصیفی ـ تحلیلی می باشد. جامعه آماری این تحقیق روستاهای دارای دهیاری فعال بخش می باشد که از 17 روستای دارای دهیاری، روستاهای آبگل، گنک، پرزیتون، امیرسالار، مرادآباد، صحراسفید مورد مطالعه قرار گرفته که سابقه تاسیس دهیاری در این روستاها بیش از 5 سال می باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد سطح معناداری رابطه متغیر مستقل میزان آشنایی مردم با وظایف دهیاری ها و متغیر وابسته میزان موفقیت دهیاری ها 000/0 شده است که چون کمتر از 05/0 می باشد، لذا وجود رابطه معنادار بین میزان آشنایی مردم با وظایف دهیاری ها و میزان موفقیت دهیاری ها تایید می گردد. میزان این رابطه 359/0 شده است که این رابطه در حد متوسط است و بدان معناست که تغییرات میزان آشنایی مردم با وظایف دهیاری ها 9/35 درصد از تغییرات میزان موفقیت دهیاری ها را تبیین می کند. یعنی هرچه مردم بیشتر با وظایف دهیاری ها آشنا باشند، آنها در کارهایشان بیشتر موفق هستند. همچنین سطح معناداری رابطه بین دو متغیر مستقل میزان موفقیت دهیاری ها و متغیر وابسته میزان مهاجرت 000/0 شده است که چون کمتر از 05/0 می باشد، لذا وجود رابطه معنادار بین میزان موفقیت دهیاری ها و میزان مهاجرت دهیاری ها تایید می گردد. میزان این رابطه 251/0 شده است؛ بدان معناست که تغییرات میزان موفقیت دهیاری ها 1/25 درصد تغییرات مهاجرت را تببین می کند و نشان دهنده نفش مدریت روستایی در پایداری جمعیت روستایی است.

کلمات کلیدی

, روستا, مدیریت روستایی, دهیاری, مهاجرت, بخش میمند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1047505,
author = {عنابستانی, علی اکبر and سیدعبدالرضا محمدی and مجتبی روستا and محمد صیادی آبگلی and اصغر آوریده},
title = {نقش دهیاری ها در پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: بخش میمند فارس)},
journal = {مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی},
year = {2015},
volume = {9},
number = {28},
month = {March},
issn = {2538-5968},
pages = {59--72},
numpages = {13},
keywords = {روستا، مدیریت روستایی، دهیاری، مهاجرت، بخش میمند},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش دهیاری ها در پایداری جمعیت روستایی (مطالعه موردی: بخش میمند فارس)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A سیدعبدالرضا محمدی
%A مجتبی روستا
%A محمد صیادی آبگلی
%A اصغر آوریده
%J مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی
%@ 2538-5968
%D 2015

[Download]